ABC

ABC

Een ABC van onderwijsjargon met uitleg op maat van ouders


VAPH

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Het VAPH biedt verschillende vormen van ondersteuning voor meerderjarigen, waaronder begeleiding en dagopvang. Daarnaast zorgt deze dienst voor tegemoetkoming voor hulpmiddelen, voor een tolk voor doven en slechthorenden of voor verblijfs- en vervoerskosten in het gewoon onderwijs.

VGO

Vrij Gesubsidieerd Onderwijs
Zie onderwijsnetten

VIMKO

Vereniging van Inrichtende Machten van het Katholiek Onderwijs
De koepel van het katholiek onderwijs verenigt en ondersteunt de inrichtende machten binnen deze vereniging.

VLOR

Vlaamse Onderwijsraad
Vertegenwoordigers uit het hele onderwijslandschap (waaronder de VCOV) en van de sociaal-economische en sociaal-culturele organisaties overleggen in de Vlor over het onderwijs- en vormingsbeleid. Op basis daarvan geeft de Vlor adviezen aan de Vlaamse minister bevoegd voor Onderwijs en Vorming en aan het Vlaams Parlement.

Verhoogde zorg

Het zorgcontinuüm beschrijft hoe het zorgbeleid in de basisschool kan uitgebouwd worden.                                                                                                               Verhoogde zorg is de tweede stap binnen dit continuüm. In deze stap de leerkracht meestal ondersteund door de zorgleerkracht.

Verslag voor toegang tot buitengewoon onderwijs

Om in te schrijven in het buitengewoon onderwijs gelden in grote lijnen dezelfde regels als in het gewoon onderwijs. Er is wel een verschil: om een kind te kunnen inschrijven in het buitengewoon onderwijs, heb je een verslag nodig van een CLB.
Uit het verslag moet blijken dat redelijke aanpassingen niet mogelijk of niet voldoende zijn om je kind de gewone leerdoelen te laten halen in een gewone school. Het kind heeft een individueel aangepast leertraject nodig.
Een verslag bestaat uit een attest en een protocol. In het attest moet staan:
• Welk type buitengewoon onderwijs het meest geschikt is
• Voor het buitengewoon secundair onderwijs ook welke opleidingsvorm het meest geschikt is

Een leerling kan alleen naar een school met het type en - in het secundair onderwijs - de opleidingsvorm waar het verslag naar oriënteert.

Als ouder heb je recht op het verslag. Je hebt het nodig om je kind in te schrijven in een school voor buitengewoon onderwijs dat het type en de opleidingsvorm aanbiedt die op het attest staan.

Vestigingsplaats

Een school heeft één hoofdvestigingsplaats, dat het contactadres is voor de overheid, en eventueel één of meer bijkomende vestigingsplaatsen. Onder vestigingsplaats worden alle gebouwde en ongebouwde onroerende goederen verstaan die door personeelsleden van de school gebruikt worden voor onderwijsactiviteiten.

Vlaamse Bemiddelingscommissie

De Vlaamse Bemiddelingscommissie bemiddelt op verzoek van ouders, het CLB of de school als zij het oneens zijn over de noodzaak of de inhoud van een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs.

Voorleessoftware

Voor leerlingen met een lees- of een schrijfprobleem in het basis- en secundair onderwijs voorziet he Ministerie van Onderwijs software die deze leerlingen helpt bij het voorlezen van teksten en het schrijven.
Alle leerlingen uit het gewoon en buitengewoon lager en secundair onderwijs, en die beantwoorden aan volgend profiel komen in aanmerking:
• Leerlingen met een attest dyslexie
• Leerlingen met een attest dyspraxie
• Leerlingen in het gewoon onderwijs met een gemotiveerd verslag
• Leerlingen met een verslag voor toegang tot buitengewoon onderwijs
• Leerlingen met een ADIBib-attest van het CLB. Dat attest is bedoeld voor jongeren die buiten de bovenstaande doelgroepen vallen maar die wel zinvol gebruik kunnen maken van ADIBoeken en voorleessoftware. Door de auditieve ondersteuning kunnen zij beter omgaan met schriftelijke instructies en teksten.

Verticale school

Een verticale school of doorstroomschool organiseert studierichtingen binnen eenzelfde finaliteit en onderwijsvorm in zowel de tweede als de derde graad.

Feedback geven