ABC

ABC

Een ABC van onderwijsjargon met uitleg op maat van ouders


AGIOn

Agentschap voor infrastructuur in het onderwijs
AGIOn is de dienst van het Ministerie van Onderwijs die instaat voor de subsidiëring van schoolgebouwen.

ALDI

Algemeen directeur
Het schoolbestuur kan een directeur belasten met het mandaat van algemeen directeur, die verantwoordelijk is voor het geheel van de onderwijsinstellingen van dat bestuur.

AN

Anderstalige nieuwkomer
Anderstalige nieuwkomers zijn leerlingen in het basisonderwijs die uiterlijk op 31 december van het lopende schooljaar vijf jaar of ouder zijn en die op de dag van de voorziene instap in de school, gelijktijdig aan al de volgende voorwaarden voldoen:
• niet het Nederlands als thuistaal of als moedertaal hebben;
• onvoldoende de onderwijstaal beheersen om met goed gevolg de lessen te kunnen volgen ;
• max. 9 maanden ingeschreven zijn in een school met het Nederlands als onderwijstaal (juli en augustus worden niet meegerekend);
• een nieuwkomer zijn, max. 1 jaar ononderbroken in België wonen.

ASS

Autismespectrumstoornis 
Personen met ASS hebben grote moeite met het zich inleven in de gedachten, de gevoelens en de intenties van anderen en kunnen daardoor ook moeilijk inschatten op wat een ander denkt, voelt of wenst. Vanuit hun autisme is het voor hen moeilijk om de steeds veranderende betekenissen in onze maatschappij te begrijpen, aan te voelen en er juist op te reageren.

ASO

Algemeen secundair onderwijs
Het algemeen secundair onderwijs vroeger en nu ook nog vaak in spreektaal humaniora genoemd. Het ASO volgt op de eerste graad in het secundair onderwijs, de observatiegraad, en wordt ingedeeld in een tweede (de oriëntatiegraad) en derde graad (de determinatiegraad). Een graad bestaat uit twee leerjaren. De term Algemeen wijst op de algemene vorming via vakken als Nederlands, Frans, Engels, Duits, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde en wetenschappen. Deze onderwijsvorm bereidt voor op het hoger onderwijs en/of de universiteit.

ASV

Algemene en sociale vorming
ASV wordt aangeboden in het buitengewoon onderwijs. Algemene Sociale Vorming bestaat uit de vakken levensbeschouwing (Rooms-Katholieke Godsdienst, Islamitische Godsdienst, Niet-Confessionele Zedenleer, Orthodoxe Godsdienst, Protestantse Godsdienst, Israëlitische Godsdienst en Anglicaanse Godsdienst), taal, rekenen, maatschappelijke vorming, lichamelijke opvoeding en creatieve activiteiten (crea).

A-Attest

Een A-attest betekent dat je geslaagd bent in het secundair onderwijs. Je kan overgaan naar een volgend leerjaar.

A-document

Het A-document is een formulier om jongeren en gezinnen aan te melden bij de intersectorale toegangspoort van integrale jeugdhulp.

ADIBib-attest

Zie voorleessoftware

Administratief medewerker

De administratief medewerker ondersteunt de directie van een school met de leerlingen- en personeelsadministratie  en helpt bij organisatorische taken, zoals kopiëren, verdelen van tijdschriften, bestellingen…

Afasie

Leerlingen met afasie hebben een hersenletsel opgelopen waardoor ze een taal- en spraakstoornis vertonen. Zie ook Dysfasie.

Attitudes

De houding of instelling ten opzichte van de leerstof, de (mede)leerlingen, de leerkrachten, andere volwassen…

Autisme

Zie ASS

A-stroom

Leerlingen met een getuigschrift basisonderwijs gaan naar de A-stroom in het secundair onderwijs. Leerlingen krijgen vanaf nu les van verschillende leerkrachten. In het eerste leerjaar A ligt de nadruk op een brede basisvorming. Het is de bedoeling dat alle leerlingen een basiskennis verwerven in Nederlands, wiskunde, exacte wetenschappen en technologie, andere talen, historisch bewustzijn (geschiedenis)... In het keuzegedeelte versterkt en verdiept men de brede basisvorming van de leerling. Leerlingen krijgen ook de kans bepaalde domeinen te verkennen volgens hun eigen interesses en talenten.

attestering
Op het einde van elk schooljaar krijgen leerlingen een eindrapport. Aan dat eindrapport is een A-, B- of C-attest verbonden. Na het eerste leerjaar van het secundair onderwijs kan je enkel een A- of een C-attest krijgen.
Feedback geven