ABC

ABC

Een ABC van onderwijsjargon met uitleg op maat van ouders


IAC

Individueel aangepast curriculum
Een IAC is een leerprogramma op maat van een leerling met een verslag voor toegang tot buitengewoon onderwijs. De leerling is niet ingeschreven in het buitengewoon onderwijs, maar wel in het gewoon onderwijs. Het aangepast leerprogramma bevat leerdoelen op maat van de leerling. De klassenraad kiest deze doelen, in afstemming met de ouders en waar mogelijk ook met de leerling en met het CLB of met andere externe ondersteuners.

IDP

Interdiocesane proef
Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert voor het vierde en zesde leerjaar de interdiocesane proeven. Deze proeven testen Nederlands, wiskunde en wereldoriëntatie. Scholen kunnen kiezen of ze online deelnemen, of toch liever op papier. De leerlingen van het vierde leerjaar leggen de proeven af in mei, de zesdeklassers in juni.

IHP

Individueel Handelingsplan
Zie Handelingsplan

ION

Inclusief onderwijs
Een leerling met een matige of ernstige verstandelijke beperking kan onderwijs volgen in het gewoon onderwijs en hiervoor ondersteuning krijgen vanuit een school voor buitengewoon onderwijs. Vanaf het schooljaar 2017-2018 werd ION vervangen door het ondersteuningsnetwerk.

IQ

Intelligentiequotiënt
Het intelligentie quotiënt is een getal dat gebruikt wordt om de intelligentie van een persoon uit te drukken, waarbij een score van 100 het gemiddelde is. Om het IQ van iemand te bepalen, nemen onderzoekers (psychologen, CLB…) gestandaardiseerde testen af.

Indicatorleerling

Een leerling is een indicatorleerling wanneer minstens één van de volgende twee criteria van toepassing is:
• Het gezin heeft een schooltoelage ontvangen in het vorige schooljaar, of het gezin heeft een beperkt inkomen.
• De moeder heeft geen diploma secundair onderwijs of getuigschrift van het zesde middelbaar.

Individueel Handelingsplan

Zie handelingsplan

Inrichtende Macht

De inrichtende  macht is de werkgever van het schoolpersoneel (leerkrachten, directie, administratief medewerker…). Zij zijn verantwoordelijk voor de rekrutering en de benoeming van hun personeelsleden. Het schoolbestuur of de inrichtende macht is verantwoordelijk voor het goed functioneren van één of meerdere scholen en is vergelijkbaar met een raad van bestuur in een bedrijf.

Inschrijving onder ontbindende voorwaarden

Een leerling, met een (gemotiveerd) verslag, of leerling die vanuit het buitengewoon onderwijs naar het gewoon onderwijs gaat, wordt  ingeschreven onder ontbindende voorwaarden. Nadien wordt de
afweging gemaakt in verband met de redelijkheid van de nodige aanpassingen binnen het gewoon onderwijs. De termijn waarbinnen de afweging wordt gemaakt dient redelijk te zijn, officieus denkt men aan een periode van 4 à 6 weken/30 kalenderdagen.

Inschrijvingsverslag

Sommige leerlingen beschikken nog over een inschrijvingsverslag dat gebruikt werd vóór het M-decreet van kracht werd. Hetzelfde document werd gebruikt om:
• In het gewoon onderwijs in aanmerking te komen voor geïntegreerd onderwijs
• In te kunnen schrijven in het buitengewoon onderwijs

Voor die leerlingen wordt het inschrijvingsverslag pas gewijzigd in een gemotiveerd verslag of in een verslag als het onderwijsniveau of -type, of de opleidingsvorm wijzigt.

Inspectie

De onderwijsinspectie doet de kwaliteitscontrole van scholen en onderzoekt of de school haar eindtermen en ontwikkelingsdoelen realiseert. De inspectie controleert daarnaast nog een aantal andere verplichtingen:
• Controle van de leerplannen.
• Controle op de eindtermen en ontwikkelingsdoelen.
• Controle van de schooltijd : wordt deze correct toegepast ?
• Controle op hygiëne, het schoolgebouw, taalwetgeving, onderwijs- en schooluitrusting, rookbeleid…

Het verslag van de onderwijsinspectie is in eerste instantie geschreven voor het schoolbestuur, de directie en de leerkrachten. De directeur dient het verslag ook voor te leggen aan de schoolraad.

De inspectie adviseert de minister van onderwijs.

Feedback geven