ABC

ABC

Een ABC van onderwijsjargon met uitleg op maat van ouders


MDO

Multi Disciplinair Overleg
Het multidisciplinair overleg is een vergadermoment tussen de klasleerkracht, de ZOCO en het CLB, eventueel aangevuld met zorgleerkrachten, directie en andere personen die de leerlingen begeleiden. Tijdens een MDO worden de leerlingen besproken over hun schoolse vorderingen, het functioneren, sociale aspecten (bv. pestgedrag)…

MFC

Multifunctioneel Centrum
Een multifunctioneel centrum is opgericht voor personen met handicap tot en met 21 jaar die nood hebben aan specifieke ondersteuning.
Een MFC biedt drie ondersteuningsfuncties:
• verblijf
• dagopvang
• begeleiding

Maximumfactuur (scherpe)

Voor activiteiten (bv. zwemmen, theaterbezoek…) en materialen (bv. tijdschriften), die nodig zijn om de eindtermen of ontwikkelingsdoelen te behalen in de basisschool, mag de school kosten aanrekenen. Het maximumbedrag voor deze kosten ligt vast en is verschillend in de kleuterschool en de lagere school. 

Meer info over de maximumfactuur en de bedragen.  M-decreet

Het M-decreet van 21 maart 2014 is een Vlaamse wet waarin maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften zijn opgenomen. Het decreet geeft aan hoe Vlaamse scholen moeten omgaan met leerlingen die door een beperking de lessen in een gewone school niet zomaar kunnen volgen.

M-document

Dit is een document dat onder andere het CLB opstelt in verontrustende situaties voor de jeugdhulp. M-document staat voor motivatiedocument.

Mediakundige ontwikkeling

Dit is een ontwikkelingsveld uit ZILL. Dit ontwikkelingsveld is onderverdeeld in 3 ontwikkelingsthema’s:
• Mediawijsheid
• Mediageletterdheid
• Mediavaardigheid

Maximumfactuur (Minder scherpe)

Heel wat basisscholen organiseren meerdaagse uitstappen zoals zee-, bos- of plattelandsklassen die gedeeltelijk binnen en buiten de schooluren vallen. Je bent niet verplicht om je kind te laten deelnemen. Als je kind meegaat, kan de school er een bijdrage voor vragen.

Voor een kind uit de lagere school is een basisbedrag voor de volledige duur van het lager onderwijs vastgelegd. Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd en kan dus in principe elk jaar stijgen.

Meer info over de minder scherpe maximumfactuur en de bedragen. 

Moedertaal

De moedertaal is de taal die het kind van kindsbeen af kreeg aangeleerd.

Motorische en zintuiglijke ontwikkeling

Dit is een ontwikkelingsveld uit ZILL. Dit ontwikkelingsveld is onderverdeeld in 5 ontwikkelingsthema’s:
• Zintuiglijke ontwikkeling
• Lichaams- en bewegingsperceptie
• Omgaan met bewegingsruimte en -tijd
• Groot motorisch bewegen
• Klein motorisch bewegen

Muzische ontwikkeling

Muzische ontwikkeling is één van de ontwikkelingsvelden binnen ZILL. Muzische activiteiten zijn muziek (maken en beluisteren), beeldende vorming (tekenen, schilderen, boetseren…), drama (toneel, poppenkast…) muzisch taalgebruik (gedichten schrijven….), dans…
Dit ontwikkelingsveld is onderverdeeld in 3 ontwikkelingsthema’s:
• Muzische grondhouding
• Muzische geletterdheid
• Muzische vaardigheid

Feedback geven