ABC

ABC

Een ABC van onderwijsjargon met uitleg op maat van ouders


TABD

Tijdelijke Aanstelling Bepaalde Duur
Het tijdelijk contract voor leerkrachten en administratief personeel in een open betrekking. Na drie jaar binnen dezelfde school of scholengemeenschap, worden leerkrachten TADD.

TADD

Tijdelijke Aanstelling Doorlopende Duur
Na drie jaar in dezelfde school of scholengemeenschap krijgen de leerkrachten en administratief personeel een contract dat hen voorrang geeft op het TABD-contact. Personeelsleden die TADD zijn, kunnen benoemd worden indien er open betrekkingen zijn.

TAO

Tijdelijke Andere Opdracht
Leerkrachten die een andere functie willen uitoefenen binnen het onderwijs, kunnen een TAO-statuut aanvragen. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer een onderwijzer directeur wordt.

TOAH

Tijdelijk Onderwijs aan Huis
Een kind dat langdurig afwezig is wegens ziekte of ongeval, of is het chronisch ziek, heeft het onder bepaalde voorwaarden een tijdelijk recht op 4 lestijden per week onderwijs aan huis.
Ook een leerling die langdurig afwezig is wegens moederschapsverlof, heeft onder dezelfde voorwaarden recht op 4 lestijden tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH).
Deze mogelijkheid bestaat voor leerlingen in het gewoon en in het buitengewoon onderwijs, zowel in het basisonderwijs als in de meeste richtingen van het secundair onderwijs.
Het is de school waar je kind als regelmatige leerling is ingeschreven, die voor dit onderwijs zorgt. Zij beslist welke leraar welke vakken op welke dag(en) geeft. Dat doet ze in overleg met de ouders en rekening houdend met het advies van de arts.
Verwar tijdelijk onderwijs aan huis niet met huisonderwijs.

TSO

Technisch Secundair Onderwijs
Vanaf de tweede graad in het secundair onderwijs kan je kiezen tussen vier onderwijsvormen:

• Algemeen secundair onderwijs
• Beroepssecundair onderwijs
• Kunstsecundair onderwijs
• Technisch secundair onderwijs

In het technisch secundair onderwijs kan je een keuze maken tussen volgende studierichtingen:
• Auto
• Bouw
• Chemie
• Fotografie
• Glastechnieken
• Grafische communicatie en media
• Handel
• Hout
• Koeling en warmte
• Land- en tuinbouw
• Lichaamsverzorging
• Maatschappelijke veiligheid
• Maritieme opleidingen
• Mechanica-elektriciteit
• Mode
• Optiek
• Orthopedische technieken
• Personenzorg
• Sport
• Tandtechnieken
• Textiel
• Toerisme
• Voeding

Taalontwikkeling

Dit is een ontwikkelingsveld uit ZILL. Dit ontwikkelingsveld is onderverdeeld in 6 ontwikkelingsthema’s:
• Talige grondhouding
• Mondelinge taalvaardigheid Nederlands
• Mondelinge taalvaardigheid Frans
• Schriftelijke taalvaardigheid Nederlands
• Schriftelijke taalvaardigheid Frans
• Taalbeschouwing Nederlands

Thuistaal

De thuistaal is de taal die gehanteerd wordt voor de gangbare communicatie binnen het gezin.

Feedback geven