ABC

ABC

Een ABC van onderwijsjargon met uitleg op maat van ouders


REDICODI

Remediërende – differentiërende- compenserende & dispenserende maatregelen
• Remediërende   maatregelen zijn de   maatregelen   waarbij   de   school   effectieve   vormen   van aangepaste leerhulp verstrekt binnen het gezamenlijk curriculum (GK).
• Differentiërende maatregelen zijn maatregelen waarbij de school, binnen het GC, een beperkte variatie aanbrengt in het onderwijsleerproces om beter tegemoet te komen aan de behoefte van individuele leerlingen of groepen leerlingen.
• Compenserende   maatregelen zijn maatregelen   waarbij   de   school extra hulpmiddelen  aanbiedt,  waaronder  technische  hulpmiddelen,  waardoor  de doelen  van  het  GC  of  de  doelen  die  na  dispensatie  voor  de  leerling  bepaald  zijn,  bereikt kunnen worden.
• Dispenserende maatregelen   zijn maatregelen  waarbij  de  school  doelen  toevoegt  aan  het GC  of  de  leerling  vrijstelt  van  doelen  van  het  GC  en  die,  waar  mogelijk,  vervangt  door gelijkwaardige doelen.

RTH

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp
Rechtstreeks toegankelijke hulp is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf voor wie af en toe hulp nodig heeft. Voor rechtstreeks toegankelijke hulp moet geen aanvraag ingediend worden bij het VAPH.

Redelijke aanpassingen

De scholen zijn verplicht door het M-decreet om redelijke aanpassingen door te voeren. Redelijke aanpassingen zorgen ervoor dat leerlingen met beperkingen toegang kunnen krijgen in het gewoon onderwijs. Zo  kunnen deze leerlingen de gewone lessen volgen en zich optimaal ontwikkelen. Er bestaat geen lijst met wat onder ‘redelijk’ verstaan wordt. Deze afweging wordt door de school gemaakt voor elke individuele leerling. Bij de beoordeling van de redelijkheid van de aanpassing, houdt de school onder meer rekening  met:
• De kostprijs van de aanpassing
• De impact die de aanpassing heeft op de school- en klasorganisatie
• Hoe lang en hoe vaak de leerling van de aanpassing gebruik kan maken
• De gevolgen van de aanpassing voor de levenskwaliteit van de leerling
• De gevolgen van de aanpassing voor de omgeving en andere leerlingen
• Het al dan niet ontbreken van gelijkwaardige alternatieven

Regelmatige leerling

Een regelmatige leerling is een leerling die:
• Voldoet aan de toelatingsvoorwaarden
• Slechts in één school is ingeschreven

In het lager onderwijs (en kleuters die de derde kleuterklas overdoen) en het secundair onderwijs moet de leerling daarenboven voldoen aan de volgende voorwaarden:
• Aanwezig zijn, behalve bij ziekte of andere gewettigde afwezigheid
• Deelnemen aan alle onderwijsactiviteiten die voor hem of zijn leergroep worden georganiseerd

Remediërende maatregelen

Zie REDICODI
Zie STICORDI

Rooms-katholieke godsdienst

Rooms-katholieke godsdienst (RKG) is één van de wereld godsdiensten. RKG is een verplicht vak in de scholen die behoren tot de onderwijsnet Katholiek Onderwijs Vlaanderen. In het GO! en scholen van het officieel onderwijs kan er ook voor andere godsdiensten of levensbeschouwingen gekozen worden.

Rooms-katholieke godsdienst is ook een ontwikkelingsveld uit ZILL. Dit ontwikkelingsveld is onderverdeeld in 5 ontwikkelingsthema’s:
• Levensbeschouwelijk, religieus en/of gelovig groeien
• Vertrouwen en wantrouwen, mogelijkheden en beperkingen
• Verbondenheid met zichzelf, anderen, gemeenschappen, natuur en cultuur
• Gevoeligheid voor goed en kwaad
• Openkomen voor geloofstaal, symboliek en rituelen

Feedback geven