SOS Ouders

Advies op maat en bemiddeling

Ouders en ouderverenigingen kunnen bij de VCOV terecht wanneer zij een conflictsituatie ervaren met de school van hun kind(eren). Ook scholen kunnen bij de VCOV terecht indien zij in een conflictueuze situatie verzeild geraken met ouders of de oudervereniging. De VCOV kan hulp bieden op drie niveaus:

  1. Als ombudsdienst

   Via de ombudsdienst probeert de VCOV escalatie van problemen voor te blijven. Ouders, ouderverenigingen en scholen kunnen de VCOV contacteren via mail of telefoon met vragen over onderwijswetgeving of rechten en plichten. De meeste ombudsvragen kan de VCOV zelf beantwoorden. Waar nodig zal de VCOV doorverwijzen naar andere instanties. Daarnaast heeft de VCOV een uitgebreide databank met FAQ’s die te raadplegen is op de website (zie menu rechts bovenaan: FAQ).

    2. Als coach

     Indien een conflict escaleert en er is nog communicatie mogelijk tussen de verschillende partijen, kan de VCOV ouders, ouderverenigingen en scholen bijstaan als coach.

     Bekijk alvast onze tips voor een constructief gesprek met de school.


      3. Als bemiddelaar

       Op het moment dat het conflict escaleert en communicatie niet meer mogelijk is, kunnen ouders, ouderverenigingen en scholen beroep doen op de VCOV-bemiddelaars. De VCOV-bemiddelaars zijn hiervoor opgeleid. Voordat een bemiddeling kan plaatsvinden, nemen alle partijen enkele basisprincipes in acht:

       • Alle partijen zijn op vrijwillige basis akkoord om tot een bemiddeling over te gaan. Elke partij heeft het recht om op elk moment tijdens het bemiddelingsproces de bemiddeling te beëindigen.
       • Een bemiddeling is oplossingsgericht. Alle partijen zijn bereid om zelf tot een oplossing te komen. Wanneer het conflict een juridisch karakter krijgt via advocaten, gerecht... stopt de bemiddelingspoging via de VCOV. 
       • Alle partijen zijn bereid om open met elkaar te praten. Tijdens het bemiddelingsproces delen de partijen noodzakelijke informatie.
       • Een bemiddeling heeft tot doel mensen dichter bij elkaar te brengen en een akkoord te bereiken tussen de betrokken partijen. Dit vereist een open sfeer en een vertrouwelijk klimaat. Zodra een partij via sociale of andere media het vertrouwen schendt of informatie verspreidt, stopt de bemiddeling.

       De VCOV-bemiddelaars behartigen de belangen van de betrokken partijen en stellen zich bijgevolg meerzijdig partijdig op. Zij zien erop toe dat elke partij gelijkwaardig aan bod komt tijdens het bemiddelingsproces.

       Getuigenissen van ouders

       Mijn dochter kreeg in het derde jaar secundair een B-attest met clausulering voor bepaalde richtingen. Omdat wij hiermee niet akkoord konden gaan, zochten we naar instanties die ons konden steunen. Zo kwamen we terecht bij de VCOV. De bemiddelaar van de VCOV, die als vertrouwenspersoon de gesprekken op school bijwoonde, stond ons bij. Uiteindelijk hebben we vanuit deze gesprekken besloten om het B-attest toch te aanvaarden en geen beroep in te stellen tegen deze beslissing.

       Onze dochter kan nu verder studeren in haar vertrouwde school en directie en leerkrachten beloofden dat ze haar ten volle zullen ondersteunen en regelmatig met mij hierover zullen praten. De tussenkomst van de VCOV-bemiddelaar was voor ons heel belangrijk. Door de gesprekken met mij en mijn dochter konden we inzien dat het B-attest niet als een straf moest bekeken worden.

       Beste heer, wij zijn blij u te kunnen mededelen dat onze zoon vandaag alsnog zijn A-attest bekomen heeft. Dit werd ons vandaag telefonisch medegedeeld door de directeur van de school. De delibererende klassenraad was vandaag voor de derde maal samengekomen.

       Wij willen u ook bedanken voor de juiste informatie die wij via u hebben doorgekregen. Het was dankzij uw advies en raadgevingen dat wij alles degelijk op papier hebben kunnen zetten naar de school toe en de externe jury. Nogmaals bedankt!

       Onze school bestaat uit twee vestigingen. Het oudercomité van de hoofdvestiging mocht na heel wat strubbelingen toch ouderraad worden. In navolging wou ook de tweede vestiging een eigen ouderraad omdat de afstand tussen beide scholen aanzienlijk is. Een school met één ouderraad en één oudercomité dat kon toch niet vonden we.

       We spraken de VCOV aan om ons hierin te begeleiden en mogelijk te bemiddelen tussen ouderwerking en schoolbestuur. Na meerdere samenkomsten, in aanwezigheid van de VCOV-bemiddelaar, resulteerde dit uiteindelijk in de goedkeuring tot het oprichten van twee ouderraden. We zijn er zeker van dat onze school nu kan rekenen op een enthousiaste ouderwerking.

       Heb je een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

       Feedback geven