ABC

ABC

Een ABC van onderwijsjargon met uitleg op maat van ouders


KSO

Kunstsecundair onderwijs
Het kunstsecundair onderwijs is één van de vier onderwijsvormen in de tweede en de derde graad van het secundair onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap. Dit kunstonderwijs wordt ingericht door specifieke kunstscholen (balletschool of conservatorium), maar ook door scholen met een ASO, TSO en/of BSO-aanbod.
In het kunstsecundair onderwijs kan je een keuze maken tussen volgende studierichtingen:
• Ballet
• Beeldende kunsten
• Podiumkunsten

Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Zie onderwijsnetten en koepel

Klassenraad

De klassenraad is een bijeenkomst van leerkrachten. Er zijn verschillende soorten klassenraden in het secundair onderwijs:   
• Toelatingsklassenraad: beoordeelt of een leerling aan de toelatingsvoorwaarden voldoet voor een leerjaar.    
• Begeleidende klassenraad: leerkrachten overleggen hoe leerlingen best begeleid worden.    
• Delibererende klassenraad: leerkrachten die lesgeven in hetzelfde leerjaar, bijgestaan door de schooldirecteur, beslissen aan het eind van het schooljaar of een leerling al of niet slaagt (dat wordt ‘deliberatie’ genoemd).

In het basisonderwijs bestaat de klassenraad uit leerkrachten, de zorgcoördinator en de directie. De klassenraad beslist over:
• Het toekennen van het getuigschrift basisonderwijs
• De vrijstelling voor leerlingen met een handicap
• De toelating van 6-jarige kinderen die naar het gewoon lager onderwijs overgaan zonder dat zij het schooljaar ervoor voldoende aanwezig waren in de kleuterklas, en toelating van 5-jarigen tot het gewoon lager onderwijs
De klassenraad in het basisonderwijs geeft advies:
• Aan ouders: over de beslissing om het kind nog een jaar langer in het kleuteronderwijs te laten doorbrengen (De ouders nemen hier de uiteindelijke beslissing.)
• Aan het schoolbestuur: bij tijdelijke en definitieve uitsluiting van een leerling

Kleuteronderwijs

Een school waar kinderen tussen 2,5 en 6 jaar naar school kunnen gaan.

Koepel

Het katholiek onderwijs Vlaanderen is de grootste koepel binnen het gesubsidieerd vrij onderwijs. Andere koepels zijn bijvoorbeeld het OVSG en POV.

Kwalificatieproef

Zie geïntegreerde proef

Kwalificatiegetuigschrift

Een kwalificatiegetuigschrift is een document dat verklaart dat de houder geschikt is om een gespecialiseerde functie uit te oefenen.

Keuzegedeelte

De secundaire school biedt differentiatiepakketten aan die verder bouwen op de basisvorming. Tijdens deze lesuren zullen bepaalde leerlingen extra inoefening van de basisleerstof krijgen. Andere leerlingen krijgen extra uitdaging door het aanbieden van uitbreidingsleerstof. In het keuzegedeelte krijgt de leerling de kans om:

- te verkennen

- te versterken

- te verdiepen

Feedback geven