ABC

ABC

Een ABC van onderwijsjargon met uitleg op maat van ouders


GASV

Geïntegreerde algemene en sociale vorming
GASV wordt in het vierde en vijfde jaar van het buitengewoon onderwijs gegeven.
Naast de vakken die in ASV aan bod komen, worden de vakken taal, rekenen en maatschappelijke vorming één pakket gegeven.

GC

Gemeenschappelijk curriculum
Het gemeenschappelijk curriculum is het geheel van inhouden en doelen van een leerjaar of opleidingsvorm en vormt zo de fundering voor de te onderwijzen vakken. Deze doelen en inhouden staan beschreven in de leerplannen.

GIP

Geïntegreerde proef
Zie geïntegreerde proef

GO!

Gemeenschapsonderwijs
Zie onderwijsnetten

GOK

Gelijke onderwijskansen
Met het gelijke onderwijskansenbeleid wil de Vlaamse overheid alle kinderen gelijke kansen geven. Dit beleid bestaat uit 3 pijlers:
• Inschrijvingsrecht voor alle leerlingen
• Bescherming van de rechten van de leerlingen
• Extra ondersteuning in de scholen

GOn

Geïntegreerd onderwijs
Vanaf schooljaar 2017-2018 is GOn vervangen door ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. (Zie ondersteuningsmodel) GOn-begeleiding zorgde ervoor dat leerlingen met een handicap of met leer- en opvoedingsmoeilijkheden les konden volgen in het gewoon onderwijs. Een personeelslid van een school voor buitengewoon onderwijs verzorgde de GOn-begeleiding.

GV

Gemotiveerd Verslag
Zie gemotiveerd verslag

GVBS

Gesubsidieerde vrije basisschool
Basisschool behorende tot het vrije net. (Zie onderwijsnetten)

GVKS

Gesubsidieerde vrije kleuterschool
Een school die enkel kleuteronderwijs inricht binnen het vrije net. (Zie onderwijsnetten)

GVLS

Gesubsidieerde vrije lagere school
Een school die enkel lager onderwijs inricht binnen het vrije net. (Zie onderwijsnetten)

Geïntegreerde proef

De geïntegreerde proef of GIP maakt in het TSO, KSO en BSO deel uit van het examenprogramma van het laatste jaar. De leerlingen moeten dan een werkstuk afleveren waarin de verschillende vakken aan bod komen. De proef wordt in zijn geheel beoordeeld, ook al dragen verschillende vakken bij tot het eindtotaal. Vroeger werd dit kwalificatieproef genoemd. De leerling moet hiermee bewijzen dat hij zelfstandig een opdracht in zijn vakgebied kan afleveren. De geïntegreerde proef wordt beoordeeld door een gemengde jury die bestaat uit leerkrachten en mensen uit de praktijk van het vakgebied.

Gemotiveerd verslag

Dit is de vroegere benaming van het huidige GC-verslag. Dit verslag werd door het CLB uitgeschreven en gaf de leerling, waarvoor dit document is opgemaakt, recht op  extra begeleiding van het ondersteuningsmodel (nu leersteuncentrum).

Gesubsidieerd vrij onderwijs

Zie onderwijsnetten

Gestandaardiseerde toetsen

Bij een gestandaardiseerde toets is de inhoud voor alle scholen dezelfde. De toets wordt door alle leerlingen in dezelfde omstandigheden afgelegd. Voorbeelden van gestandaardiseerde toetsen die in scholen gebruikt worden, zijn de IDP’s in het katholiek onderwijs en OVSG-toetsen in scholen van gemeenten, steden en provincies.

Getuigschrift

De klassenraad beslist (meestal op het einde van het schooljaar) om het getuigschrift basisonderwijs uit te reiken aan leerlingen die:
• ingeschreven zijn in een school en regelmatig aanwezig zijn;
• de eindtermen in voldoende mate behalen.

De klassenraad baseert zich voor het nemen van de beslissing op de gegevens uit het leerlingendossier. Ten laatste op 30 juni wordt de beslissing aan de ouders meegedeeld. Vanaf 1 juli kunnen de ouders beroep aantekenen volgens de procedure die vermeld staat in het schoolreglement. 

Zonder getuigschrift basisonderwijs kan een leerling niet ingeschreven worden in het eerste leerjaar A.

Wie op het einde van het lager onderwijs geen getuigschrift basisonderwijs haalt, heeft recht op een attest met de vermelding van het aantal en het soort gevolgde jaren lager onderwijs. Ook moet de school een schriftelijke motivatie en aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan geven.

Als je kind het getuigschrift basisonderwijs niet behaalt in het lager onderwijs, dan is het nog mogelijk in het secundair onderwijs. Dat gebeurt als je kind slaagt in het 1ste leerjaar.
Op het einde van de 1ste graad (1ste en 2de leerjaar) en 2de graad (3de en 4de leerjaar) van het secundair onderwijs krijgen de leerlingen getuigschrift.
Leerlingen in het BSO krijgen een studiegetuigschrift als ze slagen in het 2de jaar van de 3de graad (6de leerjaar).

Graad

Het lager en secundair onderwijs zijn onderverdeeld in graden.
Lager onderwijs:
• Eerste graad = het 1ste en 2de leerjaar
• Tweede graad = het 3de en 4de leerjaar
• Derde graad = het 5de en 6de leerjaar
Secundair onderwijs:
• Eerste graad = het 1ste en 2de jaar van het secundair onderwijs of de observatiegraad
• Tweede graad = het 3de en 4de jaar van het secundair onderwijs of de oriëntatiegraad
• Derde graad = het 5de en 6de jaar van het secundair onderwijs of de determinatiegraad

Groepshandelingsplan

Een handelingsplan op niveau van (een deel van) de klas of een groep leerlingen.
Zie individueel handelingsplan

GC-verslag

Dit verslag wordt door het CLB uitgeschreven en geeft de leerling, waarvoor dit document is opgemaakt, recht op  extra begeleiding vanuit het leersteuncentrum.

GC staat voor gemeenschappelijk curriculum. 

Feedback geven