Schoolkosten: informatie van en voor de lokale overlegplatformen en ouderkoepels

Zoeken

Schoolkosten

Wist je dat…

  • 1 op 5 kinderen in België opgroeit in armoede?
  • armoede en kansarmoede niet hetzelfde zijn, maar wel nauw met elkaar verbonden zijn?
  • 70% van de scholen te maken krijgt met onbetaalde schoolfacturen?


Elke school, ongeacht het profiel van de leerlingen, wordt met (al dan niet verdoken) armoede geconfronteerd. Kinderen in armoede krijgen niet alleen thuis minder ontwikkelingskansen dan anderen, maar ook op school. Er zijn nog teveel financiële drempels in ons onderwijssysteem om aan elke leerling dezelfde kansen te geven. Werken aan gelijke onderwijskansen houdt óók in een gericht schoolkostenbeleid voeren. Inzage verschaffen in het schoolkostenbeleid en ouders betrekken bij het uitwerken van een verantwoord kostenbeleid kunnen ervoor zorgen dat ouders zich meer betrokken gaan voelen bij het onderwijs. En verhoogde ouderbetrokkenheid biedt weer meer kansen aan jongeren. 

Onderwijs moet voor iedereen toegankelijk zijn én blijven.

In onderstaande Genially geven we heel wat informatie, praktijkvoorbeelden, tips en overzichten voor lokale overlegplatformen, scholen en ouderwerkingen rond het thema schoolkosten.

Heb je een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven