Ouders en huiswerk

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
De rol van een ouder bij het huiswerk

De eerste taak van een ouder is ervoor zorgen dat zijn kind zijn huiswerk maakt. Ouders moeten hun kinderen inhoudelijk niet ondersteunen, maar ze kunnen huiswerk belangrijk vinden en er positief over zijn, in de buurt zijn van hun kind als het huiswerk maakt, zorgen voor een rustige plek, aanmoedigen om door te zetten…

Huiswerk leidt thuis vaak tot stress in gezinnen. Hier geven we enkele tips om thuis huiswerkdrama’s te voorkomen. 

Hoelang mag huiswerk duren?

 • in het 1e leerjaar 10 minuten, in het 2e leerjaar 20 minuten en zo telkens 10 minuten meer;
 • bij 14-jarigen heeft huiswerk dat langer dan een uur duurt weinig effect.

Hoe help je als ouder bij huiswerk? Volg het ABC

 • Afspraken maken over waar en wanneer je kind huiswerk maakt. Zorgen dat de situatie thuis 'huiswerkproof' is.
 • Bemoedigen en motiveren. Toon interesse en geef een compliment.
 • Check samen of je kind niets vergeten is, of het goed ging...

Wat als het niet goed lukt?

 • Blijf zelf rustig;
 • Pauzeer even;
 • Stel vragen: wat moet je doen? Hoe heb je dat in de klas gedaan? Zo help jij je kind denken aan de uitleg van de leraar.
 • Als het echt niet lukt: stop en breng de leraar op de hoogte via de schoolagenda.

Deze animatievideo (2 min) toont hoe huiswerk begeleiden haalbaar is in 3 stappen. De vertaalfiche ‘Helpen bij huiswerk’ vertaalt de boodschap uit de video in 9 talen.

Structuurkaarten voor huiswerk
Werk samen met je kind aan een stappenplan voor huiswerk. Knip de structuurkaarten die voor jullie passen en leg ze samen in de gewenste volgorde. In de versie met aanpasbare tekst kan je in je eigen woorden of moedertaal typen.

Geef feedback aan de leraar 
Wil jij de leraar van je kind makkelijker laten weten hoe het huiswerk verliep? Stop deze feedback-bladwijzer in de agenda. Verschuif telkens de paperclip en toon zo samen met je kind of huiswerk alleen lukte, traag of snel ging.
Ook het huiswerkpaspoort is nuttig om de leraar zicht te geven op hoe het huiswerk thuis beleefd werd. 

Meer tips
We geven ook specifieke tips bij het huiswerk voor ouders van leerlingen in het basisonderwijs en voor in het secundair onderwijs. De VCOV neemt ook een duidelijk standpunt in over huiswerk. De rol van ouders bij het huiswerk is heel gelijkaardig aan de rol van ouders bij het afstandsonderwijs. Bekijk ook onze specifieke tips over het afstandsonderwijs.


De rol van de school ten aanzien van ouders bij het huiswerk

Wanneer het thema huiswerk op de agenda komt, duikt de vraag op hoe de school alle ouders kan informeren over dit thema. Denk hierbij aan de klassikale infoavonden in het begin van het schooljaar, het schoolreglement, de website van de school, de nieuwsbrief, een bericht op Facebook, Smartschool of... 

De school informeert ouders best over hun verwachtingen naar ouders toe bij het huiswerk, elk jaar opnieuw. De verwachtingen ten aanzien van ouders kunnen immers verschillen naargelang het leerjaar waar de leerling zich in bevindt. De video van Klasse en de bijhorende vertaalfiches zijn zeker bruikbaar in dit verband.

Het is niet alleen belangrijk dat de informatie voor ouders er is; de informatie moet ook voldoende toegankelijk en duidelijk zijn. Het dossier communicatie van de VCOV kan de school hierbij helpen. (Leden van) de ouderwerking kunnen de info ook nalezen met het oog op klare taal, vermijden van vakjargon... 


De rol van een ouderwerking bij het huiswerk

1. Signalen opvangen
Dat ouders hun mening over huiswerk aftoetsen bij elkaar en informatie uitwisselen is positief. Anders is het wanneer het huiswerk voortdurend op een negatieve manier ter sprake komt. De enige remedie is dat de betrokken ouder contact opneemt met de leraar, de zorgcoördinator/leerlingenbegeleider of de directie. Alleen als de school op de hoogte is van bepaalde problemen, kan ze deze ook aanpakken.

Merk je als lid van de ouderwerking dat ouders de stap naar de school niet durven te zetten? Dan kan de ouderwerking een doorgeefluik zijn. Het is best dat de voorzitter (of een ander lid) hiervoor een afspraak maakt bij de directie.

Het thema huiswerk kan zeker in zijn algemeenheid geagendeerd worden op een vergadering van de ouderwerking, maar voor specifieke klachten of problemen is dit niet de aangewezen plaats. Zeker als het over individuele leerlingen en/of leraren gaat is discretie absoluut nodig.

2. Toelichting vragen
Huiswerk is een bevoegdheid van het schoolteam. De impact op het gezinsleven is echter groot en bovendien hebben ouders een belangrijke, ondersteunende rol. Daarom moeten ouders goed op de hoogte zijn van de visie van de school. Hoeveel tijd zouden leerlingen aan het huiswerk mogen spenderen? Wat zijn de verwachtingen naar de ouders? Wat als het niet lukt? Over deze zaken kan de ouderwerking toelichting vragen aan de school.

Stel de vraag vooraf aan de directie en plan er voldoende tijd voor op de vergadering. Benadruk zeker de constructieve insteek en maak de bedoeling van de vraag duidelijk.

Toelichting is zeker aangewezen wanneer de visie op huiswerk wijzigt, waardoor de school eventueel aanpassingen in het schoolreglement opneemt. Een wijziging aan het schoolreglement is immers voorwerp van overleg in de schoolraad. In de ouderraad bereiden de ouders het standpunt voor en de vertegenwoordigers van de ouders nemen dit mee naar de schoolraad.

3. Meedenken en meewerken
Een goed beleid durft zichzelf in vraag te stellen. Staan alle neuzen nog in dezelfde richting? Zijn we op de goede weg of is bijsturing nodig? De ouderwerking kan de school hier zeker in helpen. De ouderwerking heeft immers goed zicht op wat er leeft bij ouders. 

Naast het mee nadenken over het huiswerkbeleid, kan de ouderwerking ook haar hulp aanbieden aan de school bij bijvoorbeeld een bevraging van ouders over huiswerk. Een ouderwerking kan ook in gesprek gaan met ouders over dit thema. Een ouderwerking kan ouders ook informeren en sensibiliseren rond het (nieuwe) huiswerkbeleid. Hieronder vinden jullie concrete aanpakken hiervoor. Doe dit uiteraard in overleg met de school!

Methodieken om de visie van ouders te leren kennen

 • Op de site van Onderwijsnetwerk Antwerpen vind je een vragenlijst voor ouders: doorklikken naar 'materialen om te werken aan een huiswerkbeleid', een goede beginsituatie - vragenlijsten voor leerkrachten, ouders en leerlingen. De vragen voor ouders gaan over de rol die ouders opnemen bij het huiswerk en de visie van ouders op het huiswerk.
 • Het huiswerkpaspoort voor leerlingen en ouders van Klasse kan ook zicht geven op hoe zij het huiswerk ervaren. 
 • Jullie kunnen leerlingen, ouders, of huiswerkbegeleiders laten getuigen over hoe zij huiswerk ervaren. In de map ‘Scoren zonder huiswerk’ van de Schoolbrug staat op pagina 33 een methode omschreven om ouders te laten getuigen. 

Methodieken om met ouders in gesprek te gaan over huiswerk
 • De pro’s en contra’s van huiswerk kunnen ook het onderwerp zijn van een ouderbijeenkomst. In de map ‘Scoren zonder huiswerk’ van de Schoolbrug staat op pagina 39 een interactieve oefening hierover omschreven.
 • Je kan ook leraren, ouders, directies en/of huiswerkbegeleiders in dialoog laten gaan over huiswerk. In de map ‘Scoren zonder huiswerk’ van de Schoolbrug staat op pagina 43 een methodiek hierover omschreven.
 • Op de site van Onderwijsnetwerk Antwerpen vind je een bruikbaar stellingenspel om in groep te reflecteren over jullie visie m.b.t. huiswerk (doorklikken naar 'materialen om te werken aan een huiswerkbeleid', stellingenspel: werkwijze en document met linken naar onderzoek). 
 • Je kan een ouderbijeenkomst organiseren over hoe ouders thuis hun kinderen kunnen ondersteunen voor school. Organiseer bijvoorbeeld de ouderbijeenkomst ‘Hoe ondersteun ik mijn kind voor school’ van de Schoolbrug. Ouders krijgen hierbij een antwoord op vragen zoals: Wat is al dan niet mijn rol bij huiswerk of taken voor school? Hoe kan ik mijn kind ook buiten het klassieke huiswerk stimuleren en ondersteunen?
 • Via het Huiswerkspel (Schoolbrug) kan je op een speelse manier om in dialoog gaan met ouders over de huidige huiswerkaanpak en verwachtingen op elkaar af te stemmen. Ook te gebruiken als input om een nieuwe huiswerkvisie uit te bouwen. 

Methodiek om ouders mee te nemen in de (nieuwe) huiswerkvisie van de school
 • De ouderbijeenkomst ‘Ouders meenemen in de huiswerkvisie van de school’ van de Schoolbrug is erop gericht om ouders mee te nemen in de (nieuwe) visie van de school op huiswerk. Dit door in te spelen op overtuiging en hen goed te informeren over de alternatieven die kinderen en hen laten scoren zonder huiswerk. De Schoolbrug ontwikkelde voor deze bijeenkomst ook een powerpoint presentatie waarop men zich kan baseren.

De VCOV stelt methodieken voor om een bespreking in een ouderbijeenkomst aan te pakken.

VCOV, december 2020

Feedback geven