Afspraken over digitale communicatie op school

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Afspraken over digitale communicatie op school

Op 1 september 2023 moet er een bijlage bij het schoolreglement zijn met de afspraken over digitale bereikbaarheid. Dat zijn Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en de sociale partners (de vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers) overeengekomen.

De afspraken moeten ervoor zorgen dat de stroom aan digitale berichten beheersbaar blijft voor leraren, leerlingen en ouders en dat de digitale 'spelregels' duidelijk zijn. Op deze manier wil de minister de digitale druk verminderen en frustraties vermijden. Decretaal wordt er enkel opgelegd dat er afspraken moeten zijn, de inhoud moet op het lokale niveau ingevuld worden.

Concreet gaat het bijv. over volgende soort vragen:

 • Mag een leraar na de schooluren via het digitale platform een opdracht geven tegen de volgende dag?
 • Wat met vragen van leerlingen in het weekend?
 • Op welke manier kan je als ouder een leraar contacteren? Binnen welke termijn mag je een antwoord verwachten?
 • Zit er ook een leraar in het online communicatiegroepje van de klas?
 • Wat doet een leraar met volg- en vriendschapsverzoeken van leerlingen en ouders?
 • Worden resultaten op hetzelfde moment aan leerlingen en ouders bezorgd?


Verplichte thema's in het afsprakenkader
 • Het beheersbaar houden van de berichtenstroom
 • De timing van het versturen van berichten
 • De timing van het lezen en beantwoorden van berichten
 • Het gebruik van sociale media binnen een professionele context
 • De communicatie en bereikbaarheid bij ziekte, deeltijds werken, overmacht, noodsituaties en vakantieperiodes.

Betrekken van ouders

Bij het opstellen van het afsprakenkader worden naast het personeel, ook de leerlingen en de ouders betrokken. Aangezien het om een bijlage bij het schoolreglement gaat, gebeurt dit via de voorziene participatieorganen zoals de schoolraad. Om tot gedragen afspraken te komen, is het een goed idee een gemende werkgroep samen te stellen met leraren, leerlingen en ouders. De leden van de werkgroep kunnen vooraf een brainstorm organiseren binnen de eigen geleding om te horen welke bezorgdheden er zijn en welke verwachtingen ouders hebben over het afsprakenkader. Tip: gebruik hiervoor een methodiek uit de brochure 'Sterke schOUDERS - goed overleg'.

Gebruik zeker ook de inspiratielijst als leidraad bij de besprekingen. Het is een lijst met vragen om het gesprek aan te gaan.