Voorstel kalender schoolraad

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Voorstel kalender

 

AUGUSTUS

SEPTEMBER

 • Planning vergaderingen schoolraad
 • Toelichting bij schoolreglement* (overleg gebeurde eerder)
 • Toelichting bij de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar en punten (overleg gebeurde eerder)
 • Overleg over infrastructuurwerken > 75.000€
 • Overleg over het gelijke onderwijskansenbeleid in het secundair onderwijs (in sept. 2015 is nieuwe GOK-cyclus van 3 jaar gestart, telkens in 2e jaar evalueren)
 • Toelichting bij beleid rond afwezigheden leraren (bijv. vervangingen, studie, taken…)

OKTOBER

 

 

NOVEMBER

 • Overleg over de bepaling van het profiel van de directeur (indien van toepassing)
 • Overleg over het welzijns-, veiligheids- en gezondheidsbeleid voor leerlingen (permanent aandachtspunt)
 • Overleg over beleid interne kwaliteitszorg (permanent aandachtspunt) en resultaten doorlichting (indien van toepassing)
 • Informatie over het inschrijvingsbeleid van het volgende schooljaar

DECEMBER

 

 

JANUARI

FEBRUARI

MAART

 • Overleg over het busvervoer als de school dat organiseert (voorafgaand aan overleg tussen school en De Lijn)
 • Overleg over het schoolreglement* (indien in schoolagenda gedrukt wordt)
 • Overleg over het schoolwerkplan* (of beleidsopties in het secundair onderwijs)
 • Overleg over de samenwerking met CLB (in 2014: overeenkomst voor 6 jaar gesloten; jaarlijks agenderen om te evalueren)

APRIL

 

 

MEI

JUNI

 • Overleg over het studieaanbod (cfr. aanvragen van nieuwe studierichting gebeurt vóór 15/9)
 • Overleg over de samenwerking met andere schoolbesturen en externe instanties
 • Overleg over de vaststelling van het nascholingsbeleid
 • Overleg over het beleid inzake experimenten en projecten
 • Overleg over het schoolreglement* 
 • Overleg over de vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar en punten

JULI

 


* Onder het schoolreglement en het schoolwerkplan vallen heel veel onderwerpen!

In het schoolreglement staan bijv. de lijst van bijdragen (schoolkosten), afspraken over huiswerk, extra-murosactiviteiten, vakantie- en verlofregeling, stages, de leefregels op school, beleid op afstandsonderwijs, afspraken over digitale communicatie … Kijk op onderwijs.vlaanderen.be voor een overzicht.

In het schoolwerkplan staan bijv. het pedagogisch project, de organisatie van de school en indeling in leerlingengroepen, de beoordeling van het leerproces en de rapportering, het zorg- en GOK-beleid, de visie op vreemdetalenonderwijs…

Opmerkingen:

– Deze kalender is slechts een leidraad. Het is een voorstel van de VCOV, gebaseerd op concrete praktijk, maar vertaling naar de eigen schoolcontext is noodzakelijk, bijv. voor het aantal vergaderingen.
– Niet alle punten hoeven even uitgebreid aan bod te komen.
– De schoolraad kan ook op eigen initiatief een advies uitbrengen aan het schoolbestuur over alle thema’s waar het overlegbevoegdheid over heeft.
– Ieder lid kan agendapunten toevoegen conform de afspraken daarover in het huishoudelijk reglement.
– Sommige onderwerpen kunnen meermaals op de agenda komen. Dit laat de school toe voldoende rekening te houden met de verschillende standpunten alvorens beslissingen te nemen.
– Agendeer ‘info van de geledingen’ telkens als vast agendapunt.
– Stem de vergaderdata van de ouderraad af op deze van de schoolraad. Zo kunnen de agendapunten goed voorbereid worden.
– Aarzel niet toelichting te vragen, zeker over de eerder technische onderwerpen. In de ouderinfotheek op www.vcov.be vind je ook heel wat informatie over de thema’s van de schoolraad. 

Aandachtspunten bij het opstellen van een planning voor de schoolraad

- Leerlingenaantallen: op 1 februari wordt gekeken naar het effectieve leerlingenaantal op basis waarvan het lestijdenpakket voor het volgende schooljaar wordt berekend. Uiteraard kan het aantal leerlingen meer of minder zijn op het einde van augustus. Een stand van zaken op dat ogenblik (feb.) is aanbevolen tegen de achtergrond van het verkregen lestijdenpakket. (Bij een sterke stijging van het aantal leerlingen kan dat pijnlijk zijn omdat je met minder uren voor meer leerlingen les moet voorzien. Het jaar daarop is dat weer anders. Bij een daling profiteer je altijd van het overschot van het jaar ervoor of je moet een aantal lestijden bufferen/in de pot steken voor moeilijker tijden);
- Het schoolreglement: dit staat meestal in de schoolagenda welke in drukproef moet einde maart van het lopende schooljaar (bijv. bij de drukkerij van de Guimardstraat). Je hebt er dus alle baat bij je schoolreglement voor maart te herzien zodat de nieuwe versie, goedgekeurd op alle echelons, kan gedrukt worden;
- Lijst van bijdragen: wordt meestal meegegeven bij de inschrijvingen (juni, juli, einde augustus) of herinschrijvingen (gebeurt wel automatisch, maar men vraagt meestal een document te ondertekenen). Best wordt het tegen dan duidelijk hoeveel de bijdragen zullen bedragen. Als dit niet kan om organisatorische redenen, wordt dit vaak eind augustus bij het inschrijven en/of het afhalen van de boeken meegegeven of gecorrigeerd meegegeven;
- Criteria aanwending lestijden, uren…: veel scholen maken een denkoefening rond de opdrachtenverdeling in de loop van de maanden april-mei, voor zichzelf, maar ook voor het overleg op schoolgemeenschapsniveau. Best is de criteria daarvoor te overleggen;
- Nascholingsadvies: wordt meestal gepland voor het volgende schooljaar, maar dit hangt ook af van het tijdstip waarop de vormingsinstanties hun nascholingsaanbod bekendmaken. Men kan bepaalde klemtonen mee bepalen: bijv. aandacht gaat uit naar ICT of activerende werkvormen of vakoverleg of leerlijnen uitzetten of …
- Experimenten en projecten: afhankelijk van het aanbod (bijv. wetenschapsweek, labo-proeven unief …), maar ook van eigen initiatief (vakoverschrijdende projecten, projectweken, bezinningsdagen, vormingsdagen, sociale stages…). In die zin kunnen de data voor eigen initiatieven best ruimschoots op voorhand overlegd en al breed georganiseerd worden. (bijv. ruim op voorhand bussen vastleggen is kostenbesparend t.o.v. à la minute nog bussen moeten vastleggen);
- Studieaanbod: een dossier met aanvraag voor een nieuwe studierichting moet al vroeg in het schooljaar ingediend worden voor het daaropvolgende schooljaar. Dit betekent dat men best lang op voorhand de nood aankaart, want zo’n dossier samenstellen is erg omslachtig.
- Stages: tijdig plannen in lopende schooljaar naar volgend jaar voor overleg met stageplaatsen, het uurroosteren naar volgend jaar, opdrachtenverdeling enz.
- Vakantiedagen: wordt vaak op schoolgemeenschapsniveau bepaald. Daarom is het goed dat het medezeggenschapscollege input rond voorstellen van data krijgt;
- Jaarplanning extra-murosactiviteiten: in functie van de bijdragenregeling is het erg belangrijk dat men van de leraren weet wat men gaat doen, wanneer en tegen welke prijs.
- Busvervoer: meestal vraagt de Lijn in het lopende schooljaar naar de mogelijke wijzigingen of wensen. Gebeurt dit niet, dan moet de school dit zelf tijdig doen (bijv. in maart-april)
- Schoolwerkplan: wordt meestal vanaf april-mei aan gewerkt. Best daarvoor een overleg: inventaris van wat werd gerealiseerd, wat wenst men bij te sturen, welke vernieuwingen men wenst …
- Werken: inspelen op noden, vooruitzien en dat alles met de wetenschap dat dossiers lang kunnen aanslepen. Daarom is vooruitzien erg belangrijk!
- Welzijns-, veiligheids- en gezondheidsbeleid: zou een vast agendapunt moeten zijn. Scholen zijn nog niet voldoende doordrongen van de veiligheidsgedachte zowel bij de leerlingen als bij de leraren!

Nog enkele tips:

 - De beste periode om de kalender van de schoolraden van het volgende schooljaar op te maken is op de laatste schoolraad van het schooljaar daarvoor. Je kan dan zowel de data als de thema’s vastleggen. Op dat moment heeft de school ook zijn planning klaar en kan je hier op inspelen.
 - Het is noodzakelijk de agenda in overleg met de directeur op te stellen, want hij/zij weet best wanneer welk thema kan besproken worden. Dit kan verschillen van school tot school.
 - Welke projecten staan op stapel in de school? Rond welke aspecten zal het schoolteam werken het volgende schooljaar? Het is zinvol om daar dan ook met ouders en/of met de schoolraad rond na te denken…
 - Bij het vastleggen van de thema’s kan je aan de school (directeur) een prioriteitenlijst vragen waarover zij de mening van de geledingen (ouders, leerkrachten, leerlingen (SO), lokale gemeenschap) het belangrijkst vinden. Als de school zelf vragende partij is voor de mening van ouders rond een thema of item, gaan ze er waarschijnlijk meer rekening mee houden.
 - Als ouder in de schoolraad ben je de vertegenwoordiger van alle ouders op school. Je kan de ouders van de ouderraad een prioriteitenlijst vragen van thema’s waarrond ze betrokken willen worden. Het kan ook zinvol zijn om daar alle ouders over te bevragen. Je kan dit bijv. doen nadat je de werking van de schoolraad kort hebt uitgelegd in een schoolkrant of op de website.
 - Het kan ook interessant zijn om één bepaald thema (dat voor jullie school of ouders) heel belangrijk is) gedurende een heel jaar telkens op de agenda van de schoolraad te zetten.

Feedback geven