Stappenplan opstarten ouderraad

Zoeken

Stappenplan opstarten ouderraad

De medewerkers van de VCOV bieden ondersteuning bij het starten van een ouderraad.
We voorzien hiervoor 4 stappen, maar dit scenario kan uiteraard aangepast worden aan de lokale noden.

Stap 1: Gesprek met directeur (en initiatief nemende ouders)

• KENNISMAKINGSRONDE
De ouders/directeur stellen zich voor en vertellen waarom zij graag met een ouderraad willen starten.
De VCOV medewerker geeft kort uitleg over het aanbod en de ondersteuning van de VCOV.

• WIE ZIJN DE OUDERS VAN DE SCHOOL?
o nationaliteit
o religie
o mate van vertrouwdheid met de schoolse gang van zaken
o scholingsgraad
o beheersing van het Nederlands
o drempel om naar schoolse activiteiten te komen
o drempel om met de directie/leerkrachten te praten
o tewerkstellingsgraad
o politieke status
o integratie in de buurt
o bereidheid deel te nemen aan avondactiviteiten, in aanwezigheid van mannen en vrouwen

• WELKE VORMEN VAN OUDERBETROKKENHEID BESTAAN ER REEDS?
o opkomst individueel oudercontact
o reactie op oproep in klasagenda voor bv. knutselgerief
o moedergroepen
o koffiemoment
o schoolfeest
o infoavonden

• SCHERP STELLEN VAN DOELSTELLING, VERWACHTINGEN EN WEERSTANDEN:
Als je met een ouderraad wil starten, is het belangrijk om eerst te peilen naar de verwachtingen van de geïnteresseerde ouders en van alle leerkrachten en de directeur van de school.
Dit kan gebeuren op een personeelsvergadering of tijdens het infomoment over de ouderraad (zie stap 2). De initiatief nemende ouders bespreken de verwachtingen tijdens dit eerste gesprek.
De VCOV medewerker vult doelstelling en taken van de ouderraad aan vanuit het participatiedecreet en de VCOV visie.

Stap 2: Voorbereiding ‘Infomoment voor alle ouders’

• HOE OUDERS UITNODIGEN?
De aanwezige ouders en de directeur denken na over manieren om ouders aan te trekken voor de ouderraad.
o brief meegeven met de leerlingen: korte, aantrekkelijke uitnodiging met duidelijke vermelding wie, wat, waar, wanneer.
Hou rekening met gevaar voor interpretatie individueel oudercontact! (anderstalige ouders)
o mailuitnodiging
o uitnodiging op schoolwebsite
o affiche aan de schoolpoort
o schoolkrantje
o schoolteam zoekt mee naar geïnteresseerde ouders, bijv. ouders aanspreken op het oudercontact
o infostand aan de schoolpoort – ouders aanspreken en uitnodigen
o ouders aansporen elkaar uit te nodigen
o eventueel buurtwerk betrekken
o daags tevoren herinnering in agenda

• INHOUD
o verwelkoming door de initiatief nemende ouders (of directie)
o waarom een ouderraad op onze school (ouders, directie)
o groepsdiscussie rond activiteiten en thema’s (aan de hand van fiche)
o informatie over de ouderraad (regelgeving, doelstelling, taken, werking) (VCOV-medewerker)
o mogelijkheid tot vraagstelling
o afsluiten van de avond (initiatief nemende ouder)
      - oproep om deel te nemen aan de ouderraad (lijst laten rondgaan)
      - vastleggen van datum en uur van 1° vergadering

• PRAKTISCH
o wanneer: ga op zoek naar één of enkele goede momenten om alle ouders te bereiken
      - eerste infomoment op een avond, bij lage opkomst herhaling overdag
o taal: tolken nodig?, ouders vertalen voor elkaar?
o drankje voorzien (alcoholische dranken?)

Stap 3: Infomoment ouderraad voor alle ouders

Alle ouders, (afvaardiging) leerkrachten, directeur en (afvaardiging) schoolbestuur worden uitgenodigd.
Scenario: zie stap 2

Stap 4: Voorbereiding van de eerste vergadering van de ouderraad

• Hoe ouders uitnodigen?
• Agenda?
• Samenwerking met de school?
      o wat ziet de school wel/niet zitten?
      o hoe kan/wil het schoolteam de ouderraad ondersteunen?
• Praktisch: drankje, afvaardiging leerkrachten…?

Stap 5: Start van de ouderraad: eerste vergadering

Alle ouders van de school worden uitgenodigd voor de eerste vergadering.
De directeur en een afvaardiging van de leerkrachten worden uitgenodigd.
De VCOV medewerker leidt deze eerste vergadering

• AGENDA: (onderstaande punten kunnen over meerdere vergaderingen gespreid worden)
o kennismaking
o opfrissing doelen en taken ouderraad
o werking van de ouderraad (vergadering, werkgroepen, bestuursfuncties, losse medewerkers, contactouders…)
     - wie leidt de volgende vergadering? wie nodigt uit?
     - wie maakt verslag?
     - werken met (voorlopige) bestuursfuncties (voorzitter(s), secretaris….)?
     - verkiezing bestuursfuncties?
o aanzet tot Huishoudelijk Reglement (HR) van de ouderraad (zie voorbeelddocument  VCOV)
o aanzet tot jaarprogramma (uitgaande van discussie en besluiten  infomoment, zie stap 3)
brainstormen rond eerste activiteit van de ouderraad
o verdere bekendmaking van de ouderraad
o samenwerking met de school:
     - overlegmoment tussen directeur en voorzitter?Heb je een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven