SIO, TOAH en andere initiatieven voor langdurig zieke leerlingen

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Onderwijs voor langdurig zieke leerlingen

Elk jaar in maart organiseert Bednet de Nationale Pyjamadag. Leerlingen en leerkrachten gaan die dag uit solidariteit met langdurig zieke kinderen en jongeren in pyjama naar school. Onder langdurige of chronische ziekten vallen bijv. astma, chronische bronchitis, diabetes, nierziektes, (ex)kanker, hartafwijkingen, jeugdreuma, psychische aandoeningen, brandwonden en eetstoornissen.

Men wil dat zo veel mogelijk zieke leerlingen gebruik kunnen maken van internetonderwijs op afstand (synchroon internetonderwijs of SIO).  Bednet vzw organiseert dit synchroon internetonderwijs.   

Naast synchroon internetonderwijs, is ook tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) mogelijk voor langdurig zieke leerlingen. Een leraar van de school komt dan 4 lesuren per week thuis onderwijs geven. De mogelijkheden voor onderwijs aan langdurig zieke leerlingen kan men hier terugvinden.

Voldoet een leerling niet aan de voorwaarden voor SIO of TOAH, dan zijn er nog een aantal initiatieven van vrijwilligersorganisaties als alternatief. In sommige gevallen kunnen deze initiatieven gecombineerd worden met SIO of TOAH. Een voorbeeld hiervan is School & Ziekzijn.


Synchroon internetonderwijs (SIO)

1.1. Wat is synchroon internetonderwijs?


Synchroon internetonderwijs (SIO) is er voor kinderen en jongeren die tijdens het schooljaar langdurig of voor korte opeenvolgende periodes afwezig zijn op school wegens:

 • ziekte
 • moederschapsrust
 • een ongeval
 • psychische kwetsbaarheid
 • eetstoornissen
 • oncologie


Door synchroon internetonderwijs kunnen deze leerlingen via de computer thuis de lessen op school live meevolgen en er actief aan deelnemen.
SIO ondersteunt het leerproces, beperkt de leerachterstand en bereidt de terugkeer naar school voor. Het zorgt ervoor dat de band met de school, de leerkrachten en de medeleerlingen behouden blijft.  SIO heeft als doel re-integratie te bespoedigen. Voor de school en de ouders is SIO gratis.

1.2. Wie organiseert het?

Bednet vzw organiseert en begeleidt het synchroon internetonderwijs. Deze organisatie ontvangt hiervoor subsidies van het ministerie van Onderwijs.

1.3. Wie komt (niet) in aanmerking?

Voorwaarden:

 • Je kind is minstens 5 jaar of zit in de derde kleuterklas.
 • Je kind is ingeschreven in een door de overheid erkende en gefinancierde of gesubsidieerde school van het basisonderwijs of secundair onderwijs.
 • Je kind is door ziekte, ongeval of moederschapsrust langdurig of vaak afwezig en niet in staat om op school de lessen te volgen.
 • Je bezorgt de school een geldig afwezigheidsattest.


SIO kan niet als:

 • De school is niet gesubsidieerd door departement onderwijs
 • Je kind geen geldig medisch attest heeft.
 • Je kind les krijgt via POAH (permanent onderwijs aan huis)
 • Je kind les volgt in specifieke studierichtingen in het secundair onderwijs:
  - DBSO
  - 7de jaar ASO en KSO
  - Se-n-Se TSO en KSO
  - Alternerende beroepsopleidingen in BUSO
  - HBO verpleegkunde


1.4. Haalbaar of niet?


Synchroon internetonderwijs biedt niet voor elk ziek kind een oplossing. Samen met alle betrokkenen weegt Bednet af of SIO voor de leerling een goede oplossing is. Bednet gaat samen met de behandelende arts na of de leerling niet te ziek is om op schooldagen voldoende gebruik te maken van SIO.  


Ook de periode van voorziene afwezigheid speelt een rol. Je kan pas van SIO genieten als:
- Je kind minimaal 4 weken afwezig zal zijn.
- Je kind veelvuldig afwezig zal zijn: minimaal 36 halve dagen per jaar.


Lees meer over de bijkomende voorwaarden: Bednet - Aanvragen
SIO is een tijdelijke oplossing. Het doel is om de leerling zodra het kan weer les te laten volgen op school.  


1.5. Hoe werkt het?


Is een leerling langdurig of vaak afwezig door ziekte, ongeval of moederschapsrust, dan moet de school:

 • tijdig informeren over de mogelijkheden van synchroon internetonderwijs,
 • verwijzen naar Bednet voor meer informatie.


Een SIO-traject kan op elk moment van het schooljaar starten en eindigen. De keuze om SIO aan te vragen ligt bij de ouders, de leerling en de behandelende arts. Het spreekt voor zich dat deze vraag eerst op school besproken wordt met de betrokken leerkrachten en leerlingbegeleider of zorgcoördinator. Er is geen verplichting.

Bednet zorgt voor de hard- en software om SIO thuis en op school mogelijk te maken. De klas en thuis worden met elkaar verbonden via internet. Op beide plaatsen installeert Bednet het nodige materiaal. Het levert en leent alle materiaal gratis uit en zorgt voor technische ondersteuning.

Tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH)

2.1. Wat is tijdelijk onderwijs aan huis?

Is een leerling langdurig afwezig wegens ziekte of ongeval, of is hij/zij chronisch ziek, dan heeft hij/zij onder bepaalde voorwaarden tijdelijk recht op 4 lestijden per week onderwijs aan huis.  Ook een leerling die langdurig afwezig is wegens moederschapsverlof, heeft hier recht op.

Deze mogelijkheid bestaat voor leerlingen in het gewoon en in het buitengewoon onderwijs, zowel in het basisonderwijs als in de meeste richtingen van het secundair onderwijs.
De school waar de leerling is ingeschreven, zorgt voor het tijdelijk onderwijs aan huis of kortweg TOAH.  De school beslist welke leraar welke vakken op welke dag(en) geeft. Dit gebeurt in overleg met de ouders en rekening houdend met het advies van de arts.

De TOAH-lessen worden gratis gegeven. Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming vergoedt de school, zowel voor de bijkomende lestijden als voor de reiskosten van de leraar.


Opgelet: tijdelijk onderwijs aan huis is niet te verwarren met huisonderwijs.

2.2. Voorwaarden


De school is verplicht tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) te organiseren als de leerling voldoet aan alle volgende voorwaarden:


•    De leerling is langdurig of chronisch ziek of met moederschapsverlof.
•    Langdurig ziek betekent dat het kind meer dan 21 dagen na elkaar wegens ziekte of ongeval niet naar school kan. Weekend- en vakantiedagen tellen mee.
•    Chronisch ziek betekent dat een kind een terugkerende behandeling krijgt en daarvoor elke keer opnieuw een korte tijd niet naar school kan. De behandeling is gespreid over minstens 6 maanden.
•    Een arts stelt de diagnose en geeft toestemming.
•    Het kind is ingeschreven in een school van het basis- of secundair onderwijs.
•    Het kind verblijft op een redelijke afstand van de school: voor het gewoon onderwijs op maximum 10 km en voor het buitengewoon onderwijs op maximum 20 km. Die verblijfplaats kan ook een andere plaats zijn dan de woonplaats van de ouder(s): een internaat, een instelling bijzondere jeugdzorg, de woonplaats van de grootouders of van andere familieleden, een ziekenhuis... Als het kind op een grotere afstand van de school verblijft, kan de school TOAH organiseren maar is daar niet toe verplicht. Het ministerie zal ook dan de school vergoeden.
•    Minstens een van de ouders gaat akkoord en doet de aanvraag. Ook een pleegouder of voogd mag tijdelijk onderwijs aan huis aanvragen.
Ook kinderen die in een ziekenhuis met ziekenhuisschool, preventorium of K-dienst (dienst voor kinderpsychiatrie) verblijven, kunnen in aanmerking komen. Bespreek dit met de school van je kind.  


Voor een aantal opleidingen in het secundair onderwijs is tijdelijk onderwijs aan huis niet mogelijk:

 • het deeltijds beroepssecundair onderwijs
 • het voltijds secundair onderwijs
  • de voorbereidende leerjaren op het hoger onderwijs van de derde graad ASO en KSO
  • de Se-n-Se (secundair na secundair) TSO en KSO
 • de alternerende beroepsopleiding in het buitengewoon secundair onderwijs
 • opleiding verpleegkunde van het hoger beroepsonderwijs.


Sinds 1 januari 2019 hebben ook alle kleuters recht op onderwijs aan huis.  

2.3. Hoelang heeft een leerling recht op TOAH?


•    Voor langdurig zieke kinderen: tot de einddatum vermeld op het ziekteattest van de arts. Bij verlenging van de ziekteperiode of bij hervallen binnen 3 maanden, is langer mogelijk. Zodra het kind minstens halftijds weer naar school kan, stopt het recht op TOAH.
•    Voor chronisch zieke kinderen is er slechts éénmalig een medisch attest nodig voor een chronische ziekte. Per 9 halve dagen afwezigheid heeft de leerling recht op 4 uur onderwijs aan huis.
•    Bij moederschapsrust: tot 3 weken na het moederschapsverlof en tot maximaal 9 weken na de bevalling.

2.4. Hoe werkt het?

Naargelang de specifieke situatie van de leerling, zijn er aangepaste aanvraagformulieren. Download ze hier. De school kan ook hulp bieden.

Andere initiatieven voor langdurig zieke leerlingen
Meer info


Oktober 2023

Feedback geven