Bednet - ouders getuigen

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Bednet: ouders getuigen

Bednet zorgt ervoor dat kinderen en jongeren die tijdelijk niet naar school kunnen de lessen van thuis uit live kunnen volgen. Leerlingen die langdurig of regelmatig afwezig zijn door ziekte, operatie, ongeval of zwangerschap, zijn zo mee met de les en blijven in contact met hun vrienden.
Naar aanleiding van de jaarlijkse Nationale Pyjamadag, een dag waarbij we stilstaan bij deze kinderen en jongeren, laten we de ouders van Lina aan het woord. Uit respect voor de privacy gebruiken we een schuilnaam.
Met deze getuigenis willen we de ouders van Lina en andere ouders van zieke kinderen een hart onder de riem steken. Met vallen en opstaan is het hen gelukt om de schoolcarrière van hun dochter zo optimaal mogelijk te laten verlopen. De medewerkers van Bednet verdienen daarbij alle lof!
Ben je, of ken je, een ouder die zoekende is in het kluwen van onderwijs voor een ziek kind? De ouders uit deze getuigenis staan je graag te woord. Je kan met hen in contact komen via de VCOV.

Lina lijdt aan een chronische ziekte. Kunnen jullie wat meer vertellen over het begin van haar ziekte?

“Vlak voor de overgang van de basisschool naar de secundaire school, doken de eerste symptomen van Lina’s ziekte op. Onze voornaamste zorg was duidelijkheid te verkrijgen over de ziekte: wat is er aan de hand? Wat heeft onze dochter en hoe kan ze geholpen worden? De diagnose kon vrij vlug gesteld worden: Lina bleek aan een chronische ziekte te lijden. We kregen af te rekenen met heel wat onbegrip in de school. Iedereen hield er een eigen mening op na. Aan goede raad geen gebrek, al spreken we misschien beter over ‘goedbedoelde’ raad.
Na een zoektocht van ruim een jaar naar de juiste behandeling, incluis verschillende ziekenhuisopnames voor onderzoeken, werd de situatie wat stabieler. Lina neemt momenteel dagelijks medicatie en moet op geregelde tijdstippen naar het ziekenhuis voor een behandeling. Hierdoor blijft de ziekte onder controle en is voltijds schoollopen weer mogelijk. De bijwerkingen zoals een niet-aflatende vermoeidheid, huidinfecties, gewrichtspijnen… treden nu vooral op de voorgrond.”

Hoe ging de school hiermee om?

“Gedurende het eerste jaar waren we vooral bezig met de ziekte zelf. De onduidelijkheid bracht ook veel onzekerheid met zich mee. De contacten met de school waren wisselend: de ene keer verliep het goed, de andere keer niet. Het was ook erg afhankelijk van persoon tot persoon.
Op het einde van het schooljaar werd er, op onze vraag, gestart met TOAH (tijdelijk onderwijs aan huis). Voor elke 9 halve dagen afwezigheid heeft een leerling recht op 4 uren TOAH. Dit werd aangevuld met onderwijs door de ziekenhuisschool en thuisonderwijs, gegeven door Lina’s moeder.

We ervoeren een totaal gebrek aan coördinatie vanuit de school. We misten ook de nodige steun en informatie. De info over TOAH staat bijvoorbeeld in het schoolreglement, maar het is aan de school om ouders van langdurig zieke leerlingen hierover te informeren.
Ondanks de moeilijke momenten en het onbegrip zijn er gelukkig ook veel leuke en hartverwarmende momenten en begrijpende mensen geweest die ons weer energie gaven.”

Wanneer werd Bednet opgestart?

“In het tweede middelbaar, na een opstoot van de ziekte, verzochten we Bednet om hulp omdat Lina niet voltijds naar school kon. De directie stond hierachter, maar sommige leraren weigerden. De theorie is mooi, maar iedereen moet mee willen. Uiteindelijk werd Bednet toch opgestart en volgde Lina elke namiddag van thuis uit les.
Het volgende schooljaar werd verdergegaan op de ingeslagen weg. Door een goede voorbereiding, zoals goede afspraken met de nieuwe directie, verliep de overgang naar een nieuwe campus over het algemeen goed. Gaandeweg draaiden de meeste leraren bij en verbeterde het contact met de school.  
Bednet maakte de slogan ‘Mee met de les, en al de rest’ meer dan waar. We konden altijd bij de medewerkers terecht. Ze waren steeds bereid om te luisteren en te helpen. Ze velden geen oordeel, maar communiceerden duidelijk over wat kon en wat niet kon. De toetredingsprocedure was eenvoudig. Kortom: een verademing!”

Was het CLB betrokken?

“Tijdens een verplicht medisch onderzoek meldde Lina dat zij deeltijds de lessen volgde via Bednet. Het CLB was hier niet van op de hoogte. Een paar weken later werden we uitgenodigd bij de CLB-arts. Er werd nagegaan of aan alle formaliteiten voldaan was en de kous was af.”

Waar botsten jullie als ouders op?

“We stelden als ouders vast dat een mooi zorgbeleid op papier, niet betekent dat het ook gedragen wordt door de hele schoolgemeenschap. Nagaan welke leerstof gezien was, was een van de meest frustrerende bezigheden. Er werd heel veel beroep gedaan op medeleerlingen om de leerstof bij te houden, maar dit systeem werkt niet. Hoe zorg je ervoor dat je ziek kind niet als vijfde wiel aan de wagen beschouwd wordt door de klasgroep? Contact houden met de klasgroep tijdens perioden van afwezigheid was niet evident. De grootste uitdaging was misschien wel de communicatie met (sommige) leraren.”

Wat raden jullie andere ouders aan?

Ga er niet vanuit dat alles automatisch gebeurt omdat je kind ziek is. Wij hebben moeten ‘vechten’ om dingen te bekomen voor ons kind die ‘normaal’ lijken maar dit geenszins blijken te zijn in de praktijk.

 • Informeer de klassenraad zo snel mogelijk en zeker steeds bij het begin van elk schooljaar.
 • Doe dit bij voorkeur zelf. Laat het niet over aan iemand van de school, ook al is dit met de beste bedoelingen.
 • Informeer de afwezige leraren individueel.
 • Beperk je tot het essentiële: korte info over de ziekte en de impact ervan op het schoolse gebeuren.
 • Maak je wensen en verwachtingen duidelijk kenbaar.
 • Vraag bevestiging van gemaakte afspraken. 
 • Accepteer niet dat leraren niet rechtstreeks bereikbaar zijn.
 • Vraag dat de directie aanwezig is bij contacten met leraren die bijvoorbeeld gemaakte afspraken niet nakomen.
 • Leraren moeten zich er op zijn minst van vergewissen dat het zieke kind de gemiste leerstof gekregen heeft, hetzij door het zelf ter beschikking te stellen, hetzij door op te volgen of dit effectief gebeurt door medeleerlingen.


Bij gebruik Bednet:

 • Verzeker je ervan dat er een goede introductie van Bednet op school gebeurt (waarbij alle leerkrachten aanwezig zijn!).
 • Zorg ervoor dat er iemand op school is die kleine storingen kan opvangen wanneer die zich voordoen, bijvoorbeeld papier in de printer vervangen.
 • Vraag dat leraren de zieke leerling wel degelijk bij de les betrekken door ze aan te spreken via de microfoon.
 • Vraag dat je verwittigd wordt wanneer een les niet doorgaat; zo voorkom je dat de zieke leerling nodeloos achter het scherm zit te wachten.”
Hebben jullie aanbevelingen voor directies en leraren?
 • Praat met het kind (indien mogelijk) en zijn ouders om je zo goed mogelijk te informeren over de ziekte en de gevolgen voor het naar school gaan. Zoek eventueel informatie op.
 • Zorg er (mee) voor dat de gemiste stof zo snel mogelijk na de les ter beschikking wordt gesteld. Reken niet alleen op medeleerlingen.
 • Zorg er (mee) voor dat het kind zich niet afgesloten gaat voelen van de klasgroep.
 • Vraag regelmatig eens (discreet) hoe het gaat met de leerling.
 • Leraren L.O.: probeer in te schatten wat de leerling wel en niet kan en ondersteun hem/haar actief hierin.
 • Bij gebruik van Bednet: betrek de leerling actief bij de les.
 • Maak er aub geen probleem van als jou een kleine extra inspanning gevraagd wordt. Het gaat om een ziek kind dat ook recht op onderwijs heeft.
 • Tenslotte: oordeel niet aub. Sommige leerlingen zijn echt wel ziek, zonder dat ze er ziek uitzien.
Willen jullie nog iets meegeven?

“Een chronische ziekte zorgt voor een permanente ‘rugzak’; in zulke omstandigheden is een goede schoolopleiding een belangrijke troef. We moedigen ouders dan ook aan – in de mate van het mogelijke – alle beschikbare middelen in te zetten en indien nodig op je rechten te staan. Houd vol, ook al moet je een ‘pioniersrol’ vervullen binnen je school. Zoek hulp waar je die kan vinden en waar men bereid is die te bieden. Bednet is een fantastisch initiatief dat een zeer belangrijke rol gespeeld heeft in het feit dat onze dochter tot op heden geen schoolachterstand heeft opgelopen."

Hartelijk dank!

(Interview: maart 2019)

Meer info
Feedback geven