Persbericht: Schoolrekening blijft ouders kopzorgen baren (20/8/2023)

Zoeken

Persbericht: Schoolrekening blijft ouders kopzorgen baren (20/8/2023)

Uit een bevraging van de VCOV, ouderkoepel voor het vrij onderwijs, blijkt dat bijna 1 op 10 ouders moeite heeft om de schoolfactuur te betalen. Van de bijna 1000 bevraagde ouders zegt 1 op 3 zich zorgen te maken over de komende schoolfacturen. Enigszins positief is dat de cijfers niet verslechterd zijn ondanks de stijgende schoolkosten, maar ze blijven uiteraard onthutsend. De ouderkoepel roept scholen op om te blijven inzetten op een kostenbewust beleid.

Deze cijfers zijn echt zorgwekkend. We zijn ons ervan bewust dat we niet alle groepen ouders bereiken met een digitale bevraging. Het werkelijke aantal ouders dat ongerust is over de schoolrekening ligt wellicht nog veel hoger.
Kim Bogaerts - VCOV

Zowel in juni 2022 als in juni 2023 legde de VCOV ouders een aantal vragen voor over de schoolrekening. 2022 was het jaar van de algemene prijsstijgingen, torenhoge energierekeningen en de nasleep van de coronacrisis. 9,6% van de bevraagde ouders bleek toen moeite te hebben om de schoolrekening vlot te kunnen betalen. 7,3% had daar voordien geen problemen mee. Een jaar later, in juni 2023, zien we exact dezelfde cijfers: 9,6% geeft aan moeite te hebben waarvan 7,7% zegt voordien geen problemen te hebben.

In 2022 maakte 33,4% van de ouders zich zorgen over de komende schoolfacturen. 20,6% daarvan maakte zich voordien geen zorgen. Een jaar later blijken de cijfers onveranderd: 1 op 3 ouders is ongerust. Zelfs de verschillen tussen basis- en secundair onderwijs blijven nagenoeg hetzelfde: ouders in het secundair onderwijs maken zich meer zorgen dan ouders in het basisonderwijs.

In de nieuwe bevraging vroeg de VCOV aan ouders of de schoolkosten gestegen zijn. 63% beaamde dat. In het basisonderwijs zijn vooral de kosten voor uitstappen, toezicht, drank/eten en zwemmen gestegen. In het secundair onderwijs stegen eveneens de kosten voor uitstappen, gevolgd door schoolboeken, kopies en allerhande verplicht materiaal. Positief - maar zeker nog niet voldoende! - is dat 47,2% van de ouders zegt dat de school maatregelen neemt om de factuur betaalbaar te houden. Anderzijds zegt 44,7% van de ouders hier niet van op de hoogte te zijn. Hier lijkt zeker nog verbetering mogelijk wat communicatie en informatie betreft.

De VCOV vroeg ouders meer informatie over de meerdaagse uitstappen. De helft verklaart dat hun kind het voorbije schooljaar, i.c. 22-23, op meerdaagse uitstap ging. Voor veel kinderen is dit allicht een onvergetelijke gebeurtenis, maar bijna een kwart van de ouders vindt het niet echt de taak van de school om dit te organiseren (23,8%). Voor 14,1% van de ouders was het moeilijk om de meerdaagse uitstap te kunnen betalen. Ook hier vermelden we expliciet dat dit cijfer wellicht slechts het topje van de ijsberg is. In het secundair onderwijs onderwijs moet 77,2% van de ouders nog eens zakgeld bovenop meegeven.

Het aantal ouders met betalingsproblemen of zorgen omtrent de schoolrekening is stabiel gebleven ondanks een stijging van de schoolkosten. Dat is op zich geen slecht nieuws maar het aantal ouders dat worstelt met de schoolrekening blijft onaanvaardbaar hoog. Het voeren van een kostenbewust schoolbeleid blijft noodzakelijk. Specifiek rond meerdaagse uitstappen is een denkoefening met alle partners op school aan te bevelen.

Heb je een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven