Persbericht: Geen les, geen examen?! (12/6/2023)

Zoeken

Persbericht: Geen les, geen examens?! (12/6/2023)

De VCOV, ouderkoepel van het vrij onderwijs, heeft begrip voor de beslissing van scholen om examens te schrappen of aan te passen wanneer de leerstof onvoldoende onderwezen is. Dit neemt niet weg dat de ouderkoepel zich ernstig zorgen maakt over de situatie waar we in beland zijn. Uit een recente bevraging blijkt dat er volgens meer dan de helft van de ouders een lerarentekort is op de secundaire school van hun kind. Opvallend is dat 1 op de 3 ouders er niet van op de hoogte is.   


"Examens schrappen of aanpassen als er geen leerkracht was, lijkt logisch. Maar het moet toch duidelijk zijn dat dit alleen als tijdelijke noodmaatregel kan.”

Karolien Bouchet, directeur onderwijs VCOV

Er is de voorbije dagen commotie over scholen die geen (of andere) examens organiseren voor bepaalde vakken. In sommige gevallen is dat omdat er geen leerkracht is om de examens op te stellen en te verbeteren. In andere gevallen was er gedurende het schooljaar geen of slechts gedeeltelijk een leraar beschikbaar om les te geven. In een bevraging van de VCOV bevestigt meer dan de helft van de ouders dat de school van hun kinderen te kampen heeft met een lerarentekort. Vervangleraren moeten de hoogste noden inlossen en soms worden leerlingen zelfs verwacht de leerstof via zelfstudie te verwerken.  

 

In zulke situaties kan niet van leerlingen verwacht worden dat zij de leerstof even goed beheersen als leerlingen die wel een vakleraar hebben. Het is dan ook ondenkbaar dat de resultaten van dergelijk examen meegenomen zouden worden om te beslissen of een leerling geslaagd is of niet voor dat schooljaar. In het beste geval heeft de school in de loop van het schooljaar de mogelijkheid gehad om de leerlingen te evalueren. Leerlingen die erop rekenden zich tijdens de eindexamens te kunnen bewijzen, zijn dan de pineut. We zijn in een situatie terecht gekomen waarin een school haar evaluatiebeleid op het moment zelf moet aanpassen. Dit is een verontrustende situatie.  

 

55% van de ouders die aangeven dat er een lerarentekort is op de school van hun kinderen, menen dat hun kind hierdoor een leerachterstand heeft opgelopen. De kinderen starten het komende schooljaar al met een achterstand. Zelfs binnen eenzelfde school is het bijna niet meer mogelijk om dat op te vangen. Voor leerlingen die van school veranderen is het echt dramatisch.  

 

Ouders waarderen het als de school met hen communiceert over de problemen in verband met het lerarentekort en de aanpak ervan. Ze hebben begrip voor de situatie, al vragen ze wel aan scholen om minder studie in te zetten. Maar liefst 60% van de ouders die vindt dat de school niet goed omgaat met het lerarentekort, wijst in dit verband op de vele uren studie. Ze vragen om als alternatief online les te voorzien, de leerlingen taken te geven, een film te laten bekijken (met verwerkingsopdrachten) of desnoods hen te laten sporten. In vroeger naar huis gaan of later naar school komen, zien ouders weinig heil. De leerlingen vinden dat op het eerste gezicht leuk, maar uiteindelijk doet het de schoolmotivatie afnemen. 

 

Op het einde van vorig schooljaar bevroeg de VCOV ouders ook al over het lerarentekort. Voor het secundair onderwijs gaf toen 45,5% aan dat er een probleem was op de school van hun kind (cfr. 51,6% in juni 23). Voor het basisonderwijs is het verschil opmerkelijk groter: in juni 22 zei 28,9% van de ouders dat er een lerarentekort was in de basisschool van hun kind; een jaar later is dat cijfer gestegen naar 42,4%.  

Het aantal ouders dat aangeeft niet op de hoogte te zijn van het lerarentekort op de basisschool van hun kind(eren), vertoont precies de omgekeerde tendens: van 43,7% in juni 22 naar 25,9% in juni 23. De VCOV concludeert hieruit dat ouders nu beter op de hoogte zijn van de situatie dan vorig schooljaar. Klik hier voor de infographic over de bevraging.


VCOV, juni 2023


Heb je een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven