Bevraging conceptnota leersteun

Zoeken

Resultaten ouderbevraging conceptnota leersteun (juli 2021)

Begin juli 2021 vroegen we aan ouders hoe zij over de conceptnota van het Leersteundecreet dachten. 18 ouders vulden onze bevraging in. Het volledige rapport met de resultaten vind je via deze link.


Impact van het Leersteundecreet op de schoolloopbaan van hun kind

De inschattingen van ouders over de impact van het Leersteundecreet op de schoolloopbaan van hun kind zijn verdeeld: 

 • Ongeveer 44% van de ouders die onze bevraging invulden denkt dat het Leersteundecreet geen impact zal hebben op de schoolloopbaan van hun kind. In de open antwoorden vermeldden deze ouders dat hun kind geen leersteun nodig heeft.
 • Ongeveer 39% van de ouders denkt dat het Leersteundecreet een positieve impact heeft op de schoolloopbaan van hun kind. Ongeveer 6% van de ouders denkt dat dat dit een sterk positieve impact heeft. In de open antwoorden loven ouders de aandacht in het Leersteundecreet voor hoogbegaafde leerlingen, alsook de meer gelijke zorg en onderwijskansen voor alle leerlingen.
 • Ongeveer 11% van de ouders denkt dat het Leersteundecreet een sterk negatieve impact heeft op de schoolloopbaan van hun kind. In de open antwoorden wordt een gebrek aan middelen voor het buitengewoon onderwijs vernoemd.

Gevolgen van het Leersteundecreet

De ouders zijn doorgaans eerder positief over de gevolgen van het Leersteundecreet. 

 • Ouders zijn onverdeeld positief over de aandacht voor hoogbegaafde leerlingen.
 • De meeste ouders zijn overwegend positief over
  • De betere ondersteuning en meer kansen tot bijscholing voor leraren in het gewoon en buitengewoon onderwijs
  • De mogelijke focus van de leersteun op leerlingen, de leraar en het schoolteam
  • De oprichting van leersteuncentra
  • De stabiele arbeidsvoorwaarden voor leerondersteuners
  • Het nakijken van een volwaardig aanbod voor leerlingen met een ernstige meervoudige beperking
 • De meningen zijn meer verdeeld over
  • Het mandaat van de klassenraad van het gewoon onderwijs om leerlingen met zorgnoden te weigeren
  • De flexibelere overgang tussen het gewoon en buitengewoon onderwijs 
  • Het deeltijds les volgen in het gewoon en buitengewoon onderwijs
  • De grotere haalbaarheid van inclusie door het Leersteundecreet


In de open antwoorden bij de gevolgen van het leersteundecreet omschrijven ouders:

 • De voorkeur voor koepel specifieke leersteuncentra, i.f.v. de vrije keuze van ouders voor een koepel
 • Dat de aanpak van klassenraden die teveel leerlingen weigeren te laat komt
 • De vraag naar wat ouders kunnen doen tegen de beslissing van de klassenraad
 • De nood aan stabiliteit voor leerlingen met zorgnoden
 • De vraag naar haalbaarheid van een specifieke aanpak voor een leerling met zorgnoden op twee plaatsen
 • Dat het leersteundecreet inclusie vooral haalbaarder maakt vanuit het standpunt van de school

Bezorgdheden

Ouders halen ook volgende punten aan, in volgorde van belangrijkheid:

 • Er is dringend nood aan meer middelen en plaatsen in het buitengewoon onderwijs, alsook aan ondersteuners. Dit zien ouders als een belangrijke randvoorwaarde voor de uitrol van het Leersteundecreet en gepaste leersteun voor leerling in het algemeen.
 • Theorie en praktijk zullen meer op elkaar afgestemd moeten raken. Een ouder stelt zich vragen bij de wetenschappelijke onderbouwing van de voorgestelde maatregelen in de conceptnota.
 • Een ouder leest vooral vage bewoordingen in de conceptnota en ziet maar weinig concrete verbeteringen in de conceptnota t.a.v. het M-decreet.
 • Een ouder verwoordt dat leerlingen meer zorg kunnen krijgen als alle leerlingen op de juiste plek zitten.


Augustus 2021


Heb je een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven