Nieuw decreet leerlingenbegeleiding veroorzaakt volgens ouders geen aardverschuiving

Zoeken

Persbericht 14 januari 2020

Sinds 1 september 2018 is er een nieuw decreet leerlingenbegeleiding in voege. Dit decreet bepaalt dat elke school, samen met ouders en leerlingen, een beleid moet uitwerken rond het omgaan met leerlingen die (extra) zorg nodig hebben. Voor basisscholen is dit niet helemaal nieuw. Zij hadden immers al een zorgbeleid dat ze integreerden in het nieuwe beleid rond leerlingenbegeleiding.

De VCOV, ouderkoepel voor het vrij onderwijs, vroeg aan 383 ouders of zij het (vernieuwde) zorgaanbod van de school van hun kinderen kennen.

Ongeveer de helft van de bevraagden weet dat er een nieuw decreet is. Voor het basisonderwijs zegt 16% van de ouders daadwerkelijk een verschil te ervaren in het zorgbeleid op school. Voor het secundair onderwijs is dat amper 10%.

Een andere opmerkelijke bevinding van de bevraging is dat ongeveer de helft van de ouders het CLB kent dat verbonden is aan de school van hun kinderen. Dit is weinig aangezien het CLB een belangrijke rol heeft op het vlak van leerlingenbegeleiding. Elke school moet samenwerken met een CLB en de ouders hierover informeren bij de inschrijving. De zorgcoördinator in het basisonderwijs is wel breed gekend (9 op 10); de leerlingenbegeleider in het secundair onderwijs iets minder (2 op 3).

De VCOV stelt vast dat er stappen in de goede richting gezet worden, maar dat er nog heel wat werk aan de winkel is op het vlak van communicatie. Zeker als het gaat over het uitstippelen van het zorgbeleid voor het eigen kind, is het noodzakelijk dat ouders betrokken worden. Zij hebben soms onvoldoende zicht op hoe hun kind op school functioneert. Ouders zijn bovendien niet altijd op de hoogte van de extra zorg die hun kind krijgt en weten onvoldoende wat de school van hen als ouders verwacht.

Scholen moeten duidelijke informatie verstrekken aan ouders over de zorg voor hun kind in het bijzonder en de zorg op school in het algemeen. De bevraging leert dat ouders de inzet van de school op dit vlak erg waarderen. Zij appreciëren heel erg de informele contacten met leraren. Deze contacten zorgen voor een warm en open klimaat, waardoor ouders het gevoel hebben dat hun kind met zijn/haar (extra) zorgnoden welkom is op de school.

Download het rapport over de bevraging.

Heb je een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven