Ouders vragen begrip voor hun keuze bij heropstart en mildheid bij evaluatie - 11 mei 2020

Zoeken

Ouders vragen begrip voor keuze bij heropstart van de lessen op school

De Nationale Veiligheidsraad besliste op 24 april dat de lessen op school mogelijk terug kunnen herstarten voor enkele prioritaire groepen. Dit betekent dat andere groepen leerlingen en studenten langer afstandsonderwijs zullen krijgen.

De VCOV wenst namens vele ouders te onderstrepen dat scholen de beslissing tot fysieke hervatting van de lessen maar kunnen nemen, wanneer zij in staat zijn alle vereiste veiligheidsmaatregelen op afdoende wijze te garanderen. Wanneer dit niet het geval is, bv. door tekort aan ruimte, dan is hervatten van de lessen niet aangewezen.

Als ouderkoepel van het vrij onderwijs vertegenwoordigt de VCOV alle ouders van leerlingen in het vrij onderwijs. Daartoe behoren zowel ouders die erop aandringen dat de scholen snel weer open gaan voor zoveel mogelijk leerlingen, als ouders die om veiligheidsredenen er de voorkeur aan geven dat hun kinderen dit schooljaar niet meer fysiek naar school gaan. Voor beide standpunten worden degelijk onderbouwde argumenten aangebracht.

De overheid komt nu in zekere mate tegemoet aan de ouders die wensen dat de lessen fysiek hervat worden. Hiermee worden de verzuchtingen van veel ouders ingelost. Deze beslissing laat ook toe beter de draad terug op te nemen met kansarme en moeilijk bereikbare leerlingen. VCOV vraagt echter ook begrip voor de ouders die moeite hebben met deze beslissing en die nu aarzelen om hun kinderen terug naar school te laten gaan. Wij raden deze ouders aan hun bezorgdheden voor te leggen aan de school zodat de school kan concretiseren welke maatregelen genomen worden. We kunnen deze ouders ook verwijzen naar hun huisarts of naar een specialist voor advies. Uiteindelijk zou bij de heropening van de scholen aan geen enkele ouder zonder afdoende informatie en zonder overleg een beslissing mogen worden opgedrongen die geen rekening houdt met zijn eventuele specifieke situatie en die tegen zijn weloverwogen overtuiging ingaat.

Ouders vragen mildheid bij (eind)evaluatie leerlingen

Met het einde van het schooljaar in het zicht nadert de toetsen- en evaluatieperiode. Voor vele leerlingen en studenten betekent die eveneens het afsluiten van een periode en de ‘sprong’ naar een volgend onderwijsniveau.

Omwille van de coronacrisis verlopen beide processen op een niet-traditionele manier. Scholen zoeken hun weg, ouders en hun kinderen stellen zich vragen hoe dit proces zal verlopen.

De onderwijsverstrekkers ontwikkelden samen met het Ministerie van Onderwijs en Vorming een pedagogisch draaiboek waarin het thema ‘evalueren en attesteren’ is opgenomen. In dit draaiboek zijn maatregelen en richtlijnen opgenomen. Eén van de maatregelen voorziet de mogelijkheid voor scholen om af te wijken van het schoolreglement in het kader van evalueren. Indien scholen gebruik maken van deze afwijking vraagt de VCOV als koepel van ouders en ouderverenigingen van de vrije netten om rekening te houden met enkele principes:

•    Leerkrachten en klassenraden houden in normale omstandigheden bij hun beoordeling en oriëntering rekening met het totale ontwikkel- en leerproces dat leerlingen en studenten gedurende 10 maanden doormaken. In hun oordeel houden zij naast de cognitieve aspecten ook rekening met andere aspecten (sociale vaardigheden, houding in de klas, wilskracht…). Nu het fysiek contact voor sommige groepen met meer dan 3 maanden is ingekort, krijgen deze leerlingen en studenten minder kansen om zich te tonen in al hun aspecten. Als koepelorganisatie hebben we alle vertrouwen in het oordeel van de leerkrachten en klassenraden. We vragen dan ook een eerlijke en open opstelling ten aanzien van alle leerlingen tijdens de klassenraden in het secundair onderwijs en in de overgangsbesprekingen van het basisonderwijs.

•    Sommige leerlingen en studenten zaten in de periode voor de coronacrisis in een conflictueuze relatie met leerkrachten, schoolteams, medeleerlingen…  Omwille van het abrupt in voege treden van het afstandsonderwijs hebben zij niet de kans gekregen om deze vertroebelde relatie terug recht te zetten. Ook leerlingen die een terugval hadden in hun leerproces, kregen minder mogelijkheden om dit positief te keren. De VCOV hoopt daarom op mildheid tijdens het evalueren en oriënteren en vraagt aan de scholen om rekening te houden met de hele schoolloopbaan en met de totale context waarin de leerlingen zich bevinden.

•    Scholen krijgen de kans om diverse evaluatiemethodes te gebruiken om leerlingen en studenten te (her)oriënteren. Daarnaast kunnen scholen eveneens opteren om examenreeksen te organiseren. De VCOV dringt erop aan de eventuele examens tot het strikt noodzakelijke minimum te beperken (een paar hoofdvakken). Het is ook aangewezen dat scholen bij het opstellen van het examenrooster rekening houden met alle (gezins)situaties waarin leerlingen zich bevinden zodat de examenperiode voor alle betrokkenen te managen is. Tenslotte vragen de ouders dat er snel en duidelijk gecommuniceerd wordt hoe de evaluaties zullen gebeuren en welke examens er eventueel zullen plaatsvinden en wanneer.

•    Ouders vragen bijzondere aandacht voor het studiekeuzeproces. De vrees bestaat dat beslissingen over studiekeuzes en (her)oriëntering uitgesteld worden tot de eerste week van juli. We verwachten van scholen dat ze de tijd nemen om in de loop van het derde trimester de studiekeuzeprocessen te bespreken en hierover tijdig en helder te communiceren met ouders en leerlingen.

•    Wij vragen scholen om het schooljaar af te sluiten met een persoonlijk contact met de ouders van elke leerling. Dit is zeker niet evident, maar ouders hebben al sinds half maart geen mogelijkheid gehad tot fysiek oudercontact. Ouders wiens kinderen voor een scharniermoment staan en/of een studiekeuze moeten maken, hebben nu veel minder mogelijkheden om zich te informeren. Ook voor die leerlingen waar op het eerste zicht ‘niets te melden’ is, is het belangrijk dat er toch even een kort online of telefonisch contact kan zijn tussen leraar en ouders. Wij vinden het heel belangrijk het schooljaar in verbinding te kunnen afsluiten.

Heb je een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven