Ouderkoepel VCOV is bezorgd over de impact van de Vlaamse toetsen op leerlingen en ouders

Zoeken

Ouderkoepel VCOV is bezorgd over de impact van de Vlaamse toetsen op leerlingen en ouders

Vanaf het schooljaar 2022-2023 worden de Vlaamse toetsen ingevoerd in het onderwijs. Ze worden afgenomen op school in welbepaalde leerjaren om de onderwijskwaliteit van de school te meten. De Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen (VCOV) is bezorgd over de mogelijke gevolgen voor leerlingen en ouders.

“De toetsen zijn bedoeld om de onderwijskwaliteit van een school te meten, maar wat als de resultaten ook gebruikt worden bij de (eind)beoordeling van leerlingen? En komt de vrije schoolkeuze in het gedrang als er rankings van scholen ontstaan?”,  zegt Karolien Bouchet, directeur onderwijs van de VCOV.


Wat als mijn kind slecht scoort op de Vlaamse toetsen?

Op het einde van het schooljaar oordeelt de klassenraad of een leerling geslaagd is of niet. De klassenraad beslist dit op basis van het dossier met o.a. de resultaten van toetsen en examens die gedurende het schooljaar door de leraren afgenomen werden. Op dit moment is in de conceptnota voorzien dat de resultaten van de Vlaamse toetsen door de klassenraad gebruikt kunnen worden. Op welke manier dit kan, wordt besproken op een overleg tussen het schoolbestuur en de schoolraad.

De resultaten op de Vlaamse toetsen zijn dan wel niet het enige element waarop de beslissing van de klassenraad gebaseerd wordt, ze kunnen wel een belangrijke impact hebben. De haalbaarheidsstudie legt uit dat wanneer er een gewicht zou toegekend worden aan alle soorten toetsen, zelfs een klein gewicht voor de Vlaamse toetsen doorslaggevend kan zijn voor het besluit. Er is momenteel geen enkele garantie dat een slechte score op de Vlaamse toetsen geen impact zal hebben voor een leerling.

De VCOV pleit ervoor de resultaten enkel te gebruiken wanneer de klassenraad te weinig gegevens heeft om een positieve beoordeling te rechtvaardigen. Een leerling mag immers geen slachtoffer zijn van een slecht resultaat op een toets die bedoeld is om de onderwijskwaliteit te meten. Leerlingen kunnen niet studeren voor deze toetsen of zich op een andere manier voorbereiden.

Wat als er rankings van scholen ontstaan?

Het gevaar bestaat dat de scores van scholen op de Vlaamse toetsen met elkaar vergeleken worden. De publieke opinie laat zich dan verleiden tot het ordenen van ‘goede’ en ‘slechte’ scholen. De resultaten van de Vlaamse toetsen zijn echter maar één onderdeel in het bepalen van de kwaliteit van een school. Ze meten immers enkel de prestaties van de leerlingen voor bepaalde eindtermen Nederlands en wiskunde.

De VCOV vreest dat ouders afgeschrikt zullen worden door een ‘slechte’ score van een school. Het maken van een schoolkeuze is een belangrijke en moeilijke beslissing waar met veel elementen rekening gehouden moet worden. Deze keuze mag niet negatief beïnvloed worden door de score op de Vlaamse toetsen. Ouders moeten de garantie hebben dat elke school een goede school is. Dit kan (én gebeurt op dit moment al) door de onderwijskwaliteit van een school in brede zin te bekijken en zo veel mogelijk verschillende elementen in rekening te brengen.

Om hun kansen op goede scores te verhogen, is het niet ondenkbaar dat scholen hun onderwijs specifiek zullen richten op het behalen van goede resultaten. De weg naar het behalen van de onderwijsdoelen moet echter vrij zijn voor een school. Alleen dan kunnen ouders en leerlingen bij het maken van een schoolkeuze kiezen uit een gevarieerd aanbod en die school kiezen die best past bij het kind.  

Voor de VCOV staat buiten kijf dat de overheid moet waken over de onderwijskwaliteit. De VCOV vraagt wel dat die monitoring van scholen niet voor ongewenste effecten zorgt voor individuele leerlingen en dat de vrije schoolkeuze voor ouders niet beïnvloed wordt.

Maart 2022

Heb je een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven