Ouders betalen boterhammen- en dutjestaks, maar niet zonder overleg - maart 2020

Zoeken

Boterhammentaks

Vandaag blijft de meerderheid van de leerlingen ’s middags op school ineten. Deze trend is al enkele decennia aan de gang. De onderwijsregelgeving is echter niet aangepast: middagtoezicht houden behoort niet tot de opdrachten van het onderwijzend personeel. Scholen krijgen er geen subsidies voor.

Sommige scholen organiseren een beurtrol met vrijwillige leraren; andere werven personeel aan voor het middagtoezicht. Hier is een kost aan verbonden die scholen doorrekenen aan de ouders: de zgn. boterhammentaks of het reftergeld. Dit komt bovenop de kost van hetgeen de leerlingen in de refter verbruiken (drankje of maaltijd).

Voorwaarden

Scholen die het middagtoezicht aanrekenen aan de ouders moeten zich aan een aantal voorwaarden houden:

  1. Het bedrag moet redelijk zijn en in overeenstemming met de gemaakte kost.
  2. Het bedrag moet opgenomen worden in de bijdragelijst. Dit is een lijst van kosten (met vermelding van het maximaal te verwachten bedrag) die de school aan de ouders doorrekent.
    a.    Deze lijst wordt besproken in de schoolraad, waar ouders in vertegenwoordigd zijn.
    b.    Deze lijst maakt deel uit van het schoolreglement dat door ouders ondertekend wordt bij de inschrijving in de school en in het begin van elk nieuw schooljaar.


Een transparante en goed gecommuniceerde bijdragelijst zorgt dat ouders weten welke kosten zij kunnen verwachten. Het overleg hierover in de schoolraad maakt dat de gevraagde bijdragen weloverwogen zijn en rekening houden met allerlei aspecten: bv. de spreiding in het schooljaar, verschillende betalingsmogelijkheden, communicatie over de schoolrekening…

Dutjestaks

Naar analogie met de boterhammentaks vragen meer en meer scholen ook een bijdrage voor het toezicht tijdens het middagdutje van de allerkleinsten, de zgn. dutjestaks. Ook dit toezicht behoort niet tot de opdrachten van het onderwijzend personeel. Scholen krijgen er geen financiële middelen voor en mogen de extra kost doorrekenen aan de ouders.


Voorwaarden

De VCOV erkent dat scholen genoodzaakt zijn de extra kosten door te rekenen aan de ouders. Ook hier wijzen we op de voorwaarde dat het bedrag redelijk moet zijn en in overeenstemming met de gemaakte kost. Ieder kind moet immers gebruik kunnen maken van de diensten die de school aanbiedt. Een kleuter die nood heeft aan een middagdutje mag daar niet van verstoken blijven omwille van de financiële situatie van zijn/haar ouders.

Overleg in de schoolraad en tijdige, transparante communicatie met ouders zijn noodzakelijk om misverstanden en ongenoegen te voorkomen. Dit is ook zo voorgeschreven in de regelgeving.

Onderscheid middagonderbreking en onderwijstijd

De dutjestaks mag aangerekend worden aan de ouders wanneer het middagdutje plaatsvindt tijdens de middagonderbreking. Doen de kleuters een dutje na de middagspeeltijd, dan valt dit in de onderwijstijd. Hier moet wel schoolpersoneel voor ingezet worden, welk door de overheid gesubsidieerd wordt.


Uitgangspunt

In alle overwegingen die gemaakt worden aangaande het middagdutje van de allerjongste kleuters, moet hun welzijn vooropstaan. Op het vlak van veiligheid gaat het bv. over het aantal toezichters, pedagogische basiscompetenties, EHBO… Op infrastructureel vlak vereist een slaapklas investeringen in kwaliteitsvol materiaal. Een kind dat moe is, komt niet tot leren. Maar een kind heeft ook nood aan beweging, buitenlucht, vrij spel… Ook dat is een afweging die gemaakt moet worden. De kleuterleid(st)er is het best geplaatst om hier, samen met de ouders, over te oordelen.  


Maatschappelijk debat

Tweeverdieners zijn vandaag de norm. De maatschappij verwacht dat beide ouders bijdragen aan het gezinsinkomen en vaak is het ook een noodzaak. De schooltijd is echter niet afgestemd op de werktijd van ouders. Voor- en naschoolse opvang bieden soelaas, maar maken de schooldag nog langer en vermoeiender. Overleg tussen de verschillende departementen (werk, welzijn en onderwijs) is aangewezen om oplossingen zoals flexibel tijdskrediet uit te werken.  


Heb je een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven