Transparante doelen en heldere communicatie: een rapportsysteem met kleurcodes

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Transparante doelen en heldere communicatie: een rapportsysteem met kleurcodes

Enkele jaren geleden kreeg Don Bosco Groenveld feedback van de doorlichting. Uit de feedback bleek duidelijk dat de school nog meer kon inzetten op de leerplandoelen van verschillende vakken. Het leek de directie een goed idee om te werken met een doelenrapport, maar eens er concreter werd nagedacht over hoe dat doelenrapport eruit moest komen te zien, werd al snel duidelijk dat het voorstel enkele nadelen met zich meebracht: het was niet alleen veel werk om zo’n doelenrapport op te stellen, het zou ook onvoldoende overzichtelijk zijn voor leraren én voor ouders.  

De directie betrok de pedagogische raad van de school: personeelsleden en directie gingen aan de slag rond het thema transparante, duidelijke en valide evaluaties. Hoewel ouders hierbij niet rechtstreeks werden betrokken, hielden de leden van de pedagogische raad een belangrijke vraag steeds voor ogen: hoe vertalen we dit zo goed mogelijk naar ouders? Ervaringen van leerkrachten, ouders en opmerkingen van ouders die in andere contexten werden meegegeven (bijvoorbeeld via oudercontacten) namen de leden van de pedagogische raad mee. Een aantal punten bleken duidelijk, ouders willen namelijk graag…:

    … dat zaken duidelijk zijn

    … weten of hun kind het goed of niet zo goed doet op school

    … weten wat verbeterpunten zijn

    … weten of de stages goed verlopen
 
Men besloot om te gaan werken met kleurcodes. Deze kleurcodes worden consequent toegepast en geven in één oogopslag een indruk van het rapport. Daarnaast kan elke leerkracht voor zijn of haar vak een uitgebreide rapportcommentaar schrijven. Tijdens een pedagogische studiedag vond overleg plaats en legde het lerarenteam de kleuren vast. Er werden ook enkele beslissingsbomen ontwikkeld, bijvoorbeeld over de afspraken rond het inhalen van leerstof, taken en toetsen. Deze beslissingsbomen ontwikkelde de school voor zowel leerkrachten, leerlingen als ouders. Dat maakt de verwachtingen duidelijk en schept mogelijkheden tot transparante communicatie.

 

 

Voorbeelden

Voorbeeld van rapport met kleurcodes


Voorbeeld van een beslissingsboom ‘leerling dient taak niet in’

De school vindt het belangrijk dat de kleuren los staan van het gedrag in de klas: attitudes worden apart geëvalueerd op vier verschillende domeinen: inzet en initiatief, regels en afspraken, sociale houding en persoonlijke houding. Ook het attituderapport wordt steeds besproken en bij twijfels of problemen wordt met de leerlingenbegeleiding bekeken of er extra ondersteuning nodig is en hoe de ouders betrokken kunnen worden.  

 


Voorbeeld van het attituderapport

Het rapportsysteem met de kleuren is nog niet zo lang in gebruik, maar de reacties zijn tot nu toe positief. De school plant in de toekomst een bevraging bij ouders en leerlingen over hun ervaringen met het rapportsysteem met de kleurcodes. Op basis van die resultaten kan het rapportsysteem aangepast/verbeterd worden indien nodig.


Context van de school en actoren

Don Bosco Groenveld bestaat eigenlijk uit twee scholen: Don Bosco Groenveld (regulier onderwijs) én Don Bosco Groenveld plus (BuSO type 9/OV4). Het is een kleine school die ongeveer 400 leerlingen telt en is gelegen in de rand van Leuven. De leerlingen van het buitengewoon onderwijs en het regulier onderwijs krijgen lessen in hetzelfde gebouw, hebben deels dezelfde leerkrachten en zitten soms in dezelfde klassen.  

Op de campus kan je de afstudeerrichtingen kinderzorg, thuis- en bejaardenzorg, organisatie-assistentie en publiciteitsgrafiek terugvinden. Er is in de eerste graad ook een kleine A-stroom voor de plusleerlingen (leerlingen met autismespectrumstoornis (ASS)). In de eerste graad zitten deze leerlingen nog erg opgesplitst, maar vanaf de 2e graad kiest de school volop voor integratie in de klas, meestal met twee leerkrachten.

Tips
  • Neem de tijd om met alle betrokkenen een systeem uit te denken.
  • Ga uit van wat wenselijk én haalbaar is.
  • Betrek ouders bij de ontwikkeling van een nieuw (rapport)systeem. Dat kan rechtstreeks via de ouderwerking, maar ook door ouders te bevragen of door feedback doorheen het schooljaar te verzamelen
  • Evalueer het systeem op regelmatige basis en bevraag alle betrokkenen.
Waarom vindt de VCOV dit goed?

Don Bosco Groenveld is een school met een relatief lage participatiegraad door ouders. De school toont echter inzet en ontwikkelt initiatieven om ouders te betrekken bij het schoolse leven van hun kinderen. Inzetten op transparante communicatie door middel van kleurcodes is zo’n initiatief, waarmee de school alle ouders (en dus ook anderstalige ouders) kan betrekken. De kleurcodes kunnen het startpunt vormen voor gesprekken met ouders.

Contactgegevens voor meer info

Don Bosco Groenveld
Groenveldstraat 44
3001 Heverlee

https://dbgroenveld.be      

September 2022

Feedback geven